Podyplomowe Studia Geografii dla Nauczycieli

UWAGA!

Niniejszym informujemy, że z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń kandydatów na Podyplomowe Studia Geografii dla Nauczycieli w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, studia w roku akademickim 2015/2016 nie zostaną uruchomione.

 

Charakterystyka Studiów

Podyplomowe Studia Geografii dla Nauczycieli w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego kształcą słuchaczy w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania geografii. Program realizowany na Studiach jest oparty o obowiązujące standardy nauczania przedmiotów geograficznych. Studia zapewniają właściwe przygotowanie absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich do nauczania tego przedmiotu (prowadzenia zajęć), zgodnie z zakresem podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, określonych w odrębnych przepisach.

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry (375 godzin)

Zasady naboru

Wolny zapis - obowiązuje kolejność zgłoszeń (studia zostaną uruchomione, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób).

Zapisy na studia prowadzone są elektronicznie za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów icon earth 24.

Formalności i opłaty

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy  (druk do pobrania ze strony IRK po uprzednim zalogowaniu do Internetowej Rejestracji Kandydatów)
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich poświadczona notarialnie, bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty (na podstawie okazanego oryginału)
 3. Zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego lub akt nadania stopnia awansu zawodowego (dotyczy studiów przeznaczonych dla nauczycieli)
 4. Kserokopia dowodu osobistego poświadczona notarialnie, bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty (na podstawie okazanego oryginału)
 5. 2 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 6. W przypadku studiów finansowanych z grantów: kopie innych dokumentów określonych w umowie o finansowanie studiów podyplomowych

Miejsce składania dokumentów


Dokumenty należy dostarczyć po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na studia do dnia 30 września 2014 r. do Dziekanatu Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr.

Adres:
Dziekanat Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
pl. Kuźnicza 35, 50-137 Wrocław

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na powyższy adres z dopiskiem "PSGN nabór 2014". Ponieważ wymagane są dokumenty z oryginalnymi podpisami, nie będą przyjmowane przesyłki mailowe, jak również niekompletne zestawy dokumentów.

Opłaty

Koszt studiów ponoszony przez studenta wynosi 4.950,- PLN
(łącznie za 3 semestry)

Każda przyjęta osoba zawiera z kierownikiem Studiów umowę o warunkach płatności i świadczenia usług edukacyjnych (zgodnie z Zarządzeniem Rektora UWr. Nr 129/2012 z dnia 9.11.2012 r.).

Kwalifikacje/umiejętności uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych

Studia kwalifikacyjne - świadectwo ukończenia studiów uprawnia do nauczania geografii.

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Nazwa Studiów Podyplomowych

Podyplomowe Studia Geografii dla Nauczycieli

Dane teleadresowe

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

(071) 37 52 872, /fax (071) 34 35 184

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kierownik Studiów

dr Janusz Kida

Profil kształcenia

Przedmioty

Przedmioty nauczania

 • Astronomiczne podstawy geografii
 • Geologia (dynamiczna i historyczna)
 • Kartografia i topografia
 • Geografia fizyczna (geomorfologia, hydrografia, meteorologia i klimatologia)
 • Geografia społeczno-ekonomiczna (geografia ekonomiczna, geografia ludności, geografia osadnictwa)
 • Geografia regionalna z elementami geografii kultur (Świat, Polska)
 • Gleboznawstwo i geografia gleb
 • Podstawy ochrony i kształtowania środowiska
 • Teledetekcja
 • Wykład monograficzny
 • Seminarium
 • Dydaktyka geografii (metodyka, warsztaty terenowe, geograficzne systemy informacyjne)
 • Praktyka pedagogiczna

Program kształcenia

icon pdf 24 Program kształcenia

Efekty kształcenia

icon pdf 24 Efekty kształcenia

Program

icon pdf 24 Program nauczania

Zajęcia rozpoczynają się w II połowie października.

Jeżeli zgłosi się minimalna ilość chętnych (tj. 25 osób), to osoby przyjęte na studia otrzymają do dnia 20 września 2015 r. powiadomienie o przyjęciu oraz dokładną informację o inauguracji i terminach zajęć. Informacja na ten temat będzie również zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.


icon pdf 24 Terminarz zajęć

icon pdf 24 Tematy prac dyplomowych (propozycje na rok akademicki 2012 / 2013 / 2014)

icon pdf 24 Studia podyplomowe/nabywanie kompetencji przez praktykanta
icon pdf 24 Sprawozdanie z hospitowanej lekcji

 icon pdf 24 Informacje dotyczące warsztatów terenowych w Boszkowie (2013 r.)

Dodatkowe informacje