Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Pracownia Badań Krajobrazu

Publikacje

Publikacje krajobrazowe członków zespołu Pracowni

 • Bryś K., Ojrzyńska H., 2010, Przemiany krajobrazu wsi górskich w Sudetach Wschodnich [w:] Krajobraz a turystyka pod red. W. Andrejczuka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 14, s.157–173
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2011, Walory krajoznawcze gminy Głuchołazy – inwentaryzacja, ocena zagospodarowania i perspektywy wykorzystania, [w:] Chrobak P., Szymkowicz P. (red.), Transgraniczny potencjał turystyczny Gór Opawskich. Materiały pokonferencyjne, Gmina Głuchołazy, Głuchołazy, s. 35–52
 • Chylińska D., Łach J. (red.), 2010, Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy
 • Duda-Seifert M., 2016, Walory poznawcze miejsc kultu i zgromadzeń mniejszości religijnych Wrocławia, [w:] Kultura i turystyka : sacrum i profanum / red. nauk.: Justyna Mokras-Grabowska, Jolanta Latosińska. - Łódź : Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, s. 221–239
 • Duda-Seifert M., 2015, Kryteria oceny atrakcyjności turystycznej obiektów architektury w świetle literatury, Turystyka kulturowa, vol.3, s. 74–88
 • Duda-Seifert M., Mikołajczak T.,  2014, Świątynie protestanckie we Wrocławiu - możliwości 'reanimacji' pamięci krajobrazu, [w:] Krajobraz jako nośnik idei : ujęcia teoretyczne i humanistyczne: praca zbior. / red.: K.Kołodziejczyk, D. Chylińska, A. Zaręba. - Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Studia krajobrazowe. T. 4A s. 55–72
 • Duda-Seifert M., Mikołajczak T., 2012, Żydowskie miejsca kultu i cmentarze Wrocławia – zmiany w czasie i przestrzeni , [w:] Studia Krajobrazowe. Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, Łach J., Zaręba A. (red.), Zakład Geografii Reg. i Turystyki UWr, s. 85–104
 • Duda-Seifert M., Mikołajczak T., 2012, Dziedzictwo kulturowe Żydów wrocławskich i jego upamiętnienia – ocena stanu zagospodarowania i wykorzystania na potrzeby turystyki, [w:] Kultura i turystyka – wspólne korzenie, Włodarczyk B., Krakowiak B. (red.), Łódź, s. 329–348
 • Duda-Seifert M., Łach J., 2011, Ocena atrakcyjności turystycznej i możliwości wykorzystania kościołów łaski dla rozwoju turystyki kulturowej na Dolnym Śląsku, [w:] Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty. Tom 2, s. 71–96
 • Duda-Seifert M., Rogowski M., Góralewicz-Drozdowska M., 2010, Potencjał krajobrazu kulturowego kościołów drewnianych Dolnego Śląska dla turystyki, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 52, s. 309–320
 • Duda-Seifert M., 2008, Sudeckie kościoły drewniane jako walor turystyczny, [w:] Komercjalizm turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław, s. 93–102
 • Duda-Seifert M., 2007, Sacrum w przestrzeni miejskiej średniowiecznego Wrocławia na tle sieci hydrograficznej i ukształtowania doliny Odry, [w:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 7  pt. “Doliny rzeczne. Przyroda – krajobraz –człowiek” red. U. Myga-Piątek, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec; s. 285–294
 • Duda-Seifert M., 1998, Przenikanie wpływów kościoła rzymsko-katolickiego i kościoła obrządku wschodniego na obszarze Ukrainy i Polski. Wstęp do studiów krajobrazowych, [w:] Acta Univ. Wrat. nr 2017, Prace Instytutu Geograficznego T.XVI, seria B, Geogr. Społ.-Ekon., Studia Krajobrazowe i Turystyczne, s. 5–14
 • Grochowska A., 2016, Konflikty przestrzenne w planowaniu przestrzennym obszarów metropolitalnych na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 38, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Grochowska A., 2015, Zagrożenia i konflikty w zakresie zagospodarowania przestrzennego na terenie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich, [w:] Brol R., Raszkowski A., Sztando A. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 391, s. 147–155
 • Grochowska A., 2013, Murale symbolem rewitalizacji czy gentryfikacji? Przykład Wrocławia, [w:] Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście Procesy gentryfikacji w mieście. Część I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 149–158
 • Jurkowski, W., 2018, Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na przykładzie Zakładów Radiowych „Diora” w Dzierżoniowie, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(3), s. 174–185. 
 • Kołodziejczyk K., Szmytkie R., 2016, Zmiany nazw geograficznych na ziemi kłodzkiej po II wojnie światowej, Onomastica, R. LX, s. 361–410
 • Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A. (red.), 2014, Studia krajobrazowe. Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia teoretyczne i humanistyczne
 • Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A. (red.), 2014, Studia krajobrazowe. Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia analityczne
 • Kołodziejczyk K., 2015, Zmiany nazw dróg i ścieżek na ziemi kłodzkiej po II wojnie światowej jako przykład dehumanizacji krajobrazu, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 29, s. 53–70
 • Kołodziejczyk K., 2014, Gdzie się podział plac Słoneczny? – czyli o ideologizacji przestrzeni publicznej Wrocławia, [w:] Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A. (red.), Studia krajobrazowe t. 4A, Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia teoretyczne i humanistyczne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 185–202
 • Kołodziejczyk K., 2013, Niefortunne rozwiązania toponomastyczne na przykładzie nazw ulic i placów Wrocławia, Onomastica, LVII, s. 185–204
 • Kołodziejczyk K., 2012, Funkcjonalność przystanków linii Tramwaju Plus we Wrocławiu, Transport Miejski i Regionalny, 9/2012, s. 27–34
 • Kołodziejczyk K., 2012, Wyposażenie i wizerunek przystanków Tramwaju Plus we Wrocławiu, Transport Miejski i Regionalny, 10/2012, s. 28–34
 • Kołodziejczyk K., 2012, Krajobrazy winiarskie południowych Moraw a oferta szlaków turystycznych, [w:] Łach J., Zaręba A. (red.), Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie. Studia krajobrazowe tom 3, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 123–142
 • Królikowska K., Latocha A., Synowiec G., Jakóbczyński R., 2001, Kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo Parku Krajobrazowego „Chełmy” jako efekt współoddziaływania człowieka i środowiska, Problemy Ekologii Krajobrazu t. 9, s. 89–95
 • Krzemińska A., Zaręba A., Małecka K., Chylińska D., 2011, Park im. Jana Trzeciego Sobieskiego w Wałbrzychu. Zielone serce miasta. Studium zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych
 • Krzemińska A., Zaręba A., Grochowska A., 2008, Przemijające krajobrazy - przykościelne cmentarze Gminy Międzylesie. Współczesne Problemy Architektury Krajobrazu 1, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • Latocha A., Reczyńska K., Gradowski T., Świerkosz K., 2018, Landscape memory in abandoned areas – physical and ecological perspectives (Central European mountains case study), Landscape Research, DOI: 10.1080/01426397.2018.1493446.
 • Latocha A., 2016, Programy rolnośrodowiskowe a zmiany krajobrazu w Sudetach (na przykładzie powiatu kłodzkiego), Problemy Ekologii Krajobrazu. Dynamika zmian w krajobrazie, t. XLIII, s. 43–52
 • Latocha A., 2015, Past human activities recorded in the landscape. A case study from the Glenveagh National Park, Ireland, Landscape Research, 40, 3, s. 338–358
 • Latocha A., 2015, Recovering the lost landscapes of abandoned villages in the Sudetes Mountains, southwest Poland, [w:] V. Ivanišević, T. Veljanovski, D. Cowley, G. Kiarszys, I. Bugarski (red.), Recovering lost landscapes, Institute of Archaeology, Monographs vol. 58, Aerial Archaeology Research Group Occasional Publication no. 6, Belgrad, s. 45–56
 • Latocha A., 2015, Już nie ma dawnych łąk, [w:] J. Sikora (red.), Wielka Księga Narwiańska,
  wyd. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze 'Stopka', Łomża, s.  343–351
 • Latocha A., 2014, Śladami przeszłości - czytanie krajobrazu kulturowego Ziemi Kłodzkiej, [w:] Studia krajobrazowe. T. 4B „Krajobraz jako nośnik idei: ujęcia analityczne”, red.: Krzysztof Kołodziejczyk, Dagmara Chylińska, Anna Zaręba, Wyd. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 159–172
 • Latocha A., 2012 - 2016, cykl Śladami dawnego osadnictwa w Sudetach, „Sudety”; do tej pory ukazało się 31 odcinków w serii
 • Latocha A., 2012, Changes in the rural landscape of the Polish Sudety Mountains in the post-war period, Geographia Polonica, vol. 85, Issue 4, s. 13–21
 • Latocha A., 2011, Contemporary landscape of depopulated areas as a mosaic of relict and active landscape features (Stołowe Mts case study), The Problems of Landscape Ecology, v. XXX, s. 309–316
 • Latocha A., 2011, Wpływ zmian sieci osadniczej i użytkowania terenu na środowisko przyrodnicze Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego (wybrane przykłady), [w:] P. Śnigucki, P. Krajewski (red.), Konferencja Naukowa z okazji 30. rocznicy utworzenia Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, s. 94–104.
 • Latocha A., Roszczewska M., 2011, Zmiany krajobrazu na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych w ostatnich stu latach, Przyroda Sudetów, t. 14, s. 125–140
 • Latocha A., 2010, Współczesne zmiany kulturowo-przyrodnicze obszarów pogranicza na przykładzie Sudetów, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXVI, s. 181–194
 • Latocha A., 2010, Spatial planning in mountains regions – present trends, threats and opportunities (Sudety Mountains case study), [w:] Mizgajski A., Markuszewska I. (red.), Implementation of Landscape Ecological Knowledge in Practice, The Problems of Landscape Ecology, t. XXVIII, Wyd. Naukowe UAM, s. 55–64
 • Latocha A., 2009, Zmiany krajobrazu wiejskiego w Sudetach w okresie powojennym, [w:] Z. Kuriata (red.), Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 12, Sosnowiec, s. 130–139
 • Latocha A., 2008, Wybrane problemy ochrony i użytkowania krajobrazu kulturowego, [w:] Krajobrazy Polski - nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na przykładzie opolskich parków krajobrazowych, Wyd. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Góra św. Anny, s. 48–53
 • Latocha A., Staffa M., Przerwa T., Podruczny T., 2008, Krajobraz walorem turystycznym ziemi kłodzkiej, Agencja Rozwoju Regionalnego 'Agroreg' S.A., Nowa Ruda
 • Latocha A., Synowiec G., 2007, Comparison of the sandstone landscapes of the Stolowe and Bystrzyckie Mountains, Sudetes, SW Poland,  [w:] Sandstone Landscapes,H. Härtel, V. Cílek, T. Herben, A. Jackson, R. Williams (eds), Academia, Praha, s. 56–61
 • Latocha A., 2007, Krajobrazowe uwarunkowania potencjału turystycznego Ziemi Kłodzkiej,
  [w:] Zrównoważony rozwój obszarów górskich, publikacja w ramach projektu FAO „Sustainable Mountain Development TCP/POL/3004(A), wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, s. 11–14
 • Latocha A., 2005, Rozwój krajobrazu Sudetów Kłodzkich w czasach historycznych, [w:] Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu. Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania geokompleksów naturalnych i zurbanizowanych, red. A. Szponar, S. Horska-Schwarz, Wrocław, s.140–151
 • Latocha A., 2003, Krajobraz kulturowy Irlandii, [w:] Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, red. E. Orłowska, J. Klementowski, wyd. PTG-Wrocław, s. 109–117
 • Latocha A., 2001, Powulkaniczne krajobrazy północno-zachodniej części Wysp Brytyjskich, Wszechświat t. 102, nr 7-9, s. 174–179
 • Latocha A., 2000, Szkocja - krajobraz naturalny czy antropogeniczny? [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, t. I, red. M. Rzętała, Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ nr 6, Sosnowiec, s. 37–40
 • Latocha A., 2003, L. Head - Cultural landscapes and environmental change (recenzja), Czasopismo Geograficzne 74(4), s. 388–390Łach J., 2016, Rola wyróżników i wyznaczników krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w określeniu wyspowego charakteru Beskidu Małego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr. 33, s.39-52. 
 • Łach J., 2012, Symbolika kultury materialnej wsi dolnośląskiej na przykładzie Borka Strzelińskiego, jej wartość i zmiany, [w:] Studia krajobrazowe, Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, Praca zbiorowa pod red. Łach J., Zaręba A., Wyd. Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Łach J., 2011, Kamienne szopy pasterskie jako ginący element krajobrazu Beskidu Małego, Czasopismo Naukowe Kultura i historia, nr 19.
 • Łach J., 2010, Kamienne szopy pasterskie jako ginący element krajobrazu Beskidu Małego, Czasopismo Wyd. Wierchy, T.76, Kraków.
 • Łach J., 2010, Wartości kulturowe i kierunki przemian doliny Jedlicy w Karkonoszach Wschodnich, [w:] Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 13, s. 88-101, Sosnowiec.
 • Łach J., 2009, Wykorzystanie walorów krajoznawczych Przedgórza Sudeckiego na potrzeby rozwoju turystyki kulturowej na przykładzie Wzgórz Strzelińskich, [w:] Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, red. K. Widawski, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 9, str. 83-93, Wrocław.
 • Łach J., Chylińska D., Rogowski M., Kołodziejczyk K., 2011, Studium krajobrazowo-turystyczne Gór Opawskich w granicach gminy miejsko-wiejskiej Głuchołazy dla celów zagospodarowania przestrzeni turystycznej, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław – Głuchołazy, ss. 492 (maszynopis).
 • Łach J., Musiał M., 2015, Przeszłość i znaczenie tradycji dla współczesnego oblicza kulturowego góralszczyzny Beskidu Małego – zapis w krajobrazie, Wyd. Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, IGRR Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2015.
 • Łach J., Rogowski M., 2011, Wartość walorów krajobrazowych gminy Głuchołazy dla rozwoju turystyki, Materiały pokonferencyjne konferencji Transgraniczny potencjał turystyczny Gór Opawskich, Wyd. Kwadrat Group dla Gminy Głuchołazy, s. 53-63, Głuchołazy.
 • Łach J., Rogowski M., 2010, Kierunki transformacji krajobrazowej Dolnego Śląska – ginące czy nowe typy krajobrazu?, [w:] Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy pod. red. Chylińska D., Łach J., Wyd. Zakład geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 364s, s.51-61.
 • Łach J., Zaręba A. (red.), 2012, Studia krajobrazowe. Krajobrazy zdefiniowane - znaki i symbole w krajobrazie,
 • Łach J., Zaręba A., Kałuża M., 2011, Typologia i ocena krajobrazu pasma Krowiarek, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
 • Migoń P., Latocha, A., 2013, Human Interactions with the Sandstone Landscape of Central Sudetes, Applied Geography, 42, s. 206–216
 • Migoń P., Latocha A., 2008, Enhancement of cultural landscape by geomorphology. A study of granite parklands in the West Sudetes, SW Poland, Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 31, s. 195–203
 • Ojrzyńska H.,  2012, Przemijanie krajobrazu sudeckiej wsi – na przykładzie Gór Bialskich, [w:] Krajobraz dolnośląski kalejdoskopem jest…, red. Mazurski K.R., Politechnika Wrocławska Wydział Architektury, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny Komisja Krajoznawcza, Wyd. Proksenia,s. 107–124
 • Ojrzyńska H., 2010, Przemiany krajobrazu wsi Bielice w Sudetach Wschodnich, Architektura Krajobrazu 4(27), s.47–57
 • Rogowski M., Łach J., 2014, Ocena krajobrazu jako narzędzie unikania konfliktu w jego turystycznym użytkowaniu na przykładzie gminy Głuchołazy, [w:] Krajobraz jako nośnik idei – ujęcia analityczne (red.) Kołodziejczyk K. , Chylińska D., Zaręba A., Studia krajobrazowe T.4B, Wyd. IGRR Uniwersytet Wrocławski, s.237-250, Wrocław.
 • Staffa M., Latocha A., 2009, Wieże i punkty widokowe w krajobrazie ziemi kłodzkiej, Architektura Krajobrazu, 1/2009 (22), s. 33–43
 • Zaręba A., 2013, Koncepcja rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego w Trzebieszowicach, monografia, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski
 • Zaręba A., Krzemińska A., Grochowska A.,2010,  Przemijające krajobrazy – przykościelne cmentarze gminy Międzylesie. Współczesne problemy architektury krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Monografie LXVIII
 • Zaręba A., Chylińska D. (red.), 2008, Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią