Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Wykaz projektów badawczych będących w trakcie realizacji

Lista projektów badawczych obecnie realizowanych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego:

 

Projekty współfinansowane ze środków krajowych

 • Rozwój i uwarunkowania sieci dolinnej w obszarach piaskowcowych Sudetów i regionów przyległych w świetle badań terenowych i analizy geomorfometrycznej; kierownik: mgr Wioleta Porębna; okres realizacji: 2022-09-01 – 2025-08-31; nr projektu:  UMO-2021/41/N/ST10/00598; przyznane środki: 167100,00 zł
 • Wiejskie przykościelne cmentarze pogranicza polsko-czeskiego w krajobrazie woj. dolnośląskiego; kierownik: dr hab. Alicja Krzemińska; okres realizacji: 2022-08-10 – 2024-08-09; nr projektu:  MEiN: NdS/552172/2022/2022; przyznane środki: 485978,00 zł
 • Efektywne wsparcie redukcji kosztów złej jakości powietrza z wykorzystaniem wysokiej rozdzielczości downscalingu; kierownik: dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr; okres realizacji: 2022-07-11 – 2026-08-31; nr projektu:  UMO-2021/43/B/ST10/01189; przyznane środki: 966972,00 zł
 • Wpływ zróżnicowania topoklimatycznego oraz współczesnych zmian klimatu na ekosystemy leśne Sudetów Zachodnich; kierownik: dr hab. Marek Błaś; okres realizacji: 2022-06-14 – 2025-06-13; nr projektu:  UMO-2021/43/B/ST10/01280; przyznane środki: 557540,00 zł
 • COLDSPOTS – ośrodki niskich temperatur gruntu w Sudetach; kierownik: dr hab. Marek Kasprzak; okres realizacji: 2022-06-14 – 2025-06-13; nr projektu:  UMO-2021/43/B/ST10/00297; przyznane środki: 460180,00 zł
 • Typologia krajobrazów sakralnych ziemi kłodzkiej w kontekście zachowanego dziedzictwa kulturowego; kierownik: dr Aneta Marek; okres realizacji: 2022-05-10 – 2024-05-09; nr projektu: MEiN: NdS/544299/2021/2021; przyznane środki: 357231,00 zł
 • COOL-DUNES - Czynniki kontrolujące strukturę przestrzenną peryglacjalnych pól wydmowych w centralnej części Europejskiego Pasa Piaszczystego; kierownik: mgr Michał Łopuch; okres realizacji: 2022-01-12 – 2025-01-11; nr projektu: UMO-2021/41/N/ST10/00350; przyznane środki: 118645,00 zł      
 • Czasowo-przestrzenna struktura zazielenienia i brązowienia tundry arktycznej - identyfikacja kluczowych czynników środowiskowych (TURNING); kierownik: dr hab. piotr Owczarek, prof. UWr; okres realizacji: 2022-01-12 – 2025-01-11; nr projektu: UMO-2021/41/B/ST10/03381; przyznane środki: 827538,00 zł      
 • Długofalowość procesów suburbanizacji wokół dużych miast Polski (histsuburb.pl); kierownik: dr hab. Robert Szmytkie; okres realizacji: 2022-01-10 – 2025-01-09; nr projektu: UMO-2021/41/B/HS4/01407; przyznane środki: 901640,00 zł      
 • GLAVE – transformacja wybrzeży paraglacjalnych przez fale tsunami - kiedyś, dziś i  w cieplejszej przyszłości;  kierownik: dr hab. Mateusz C. Strzelecki, prof. UWr; okres realizacji: 2021-10-01 – 2026-09-30; nr projektu: UMO-2020/38/E/ST10/00042; przyznane środki: 3050000,00 zł
 • Trójwymiarowe zintegrowane obserwacje troposfery z wykorzystaniem naziemnych i satelitarnych obserwacji GNSS;  kierownik: dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr; okres realizacji: 2021-10-01 – 2025-09-30; nr projektu: UMO-2020/37/B/ST10/03703; przyznane środki: 151200,00 zł
 • Q-MESA | Mechanizmy Ewolucji Obszarów Piaskowcowych, Centralna i Zachodnia Europa; kierownik: dr Filip Duszyński; okres realizacji: 2021-10-01 – 2024-09-30; nr projektu: UMO-2020/39/D/ST10/00861; przyznane środki: 1075000,00 zł
 • Svalbardzkie systemy delt w dobie ocieplenia klimatu; kierownik: dr hab. Mateusz C. Strzelecki, prof. UWr; okres realizacji: 2021-10-01 – 2023-09-30; nr projektu: UMO-2020/37/K/ST10/02852; przyznane środki: 740000,00 zł
 • Technologie cyfrowe a sprawiedliwość przestrzenna. Wyzwania dla inteligentnego rozwoju obszarów wiejskich (SMART RURAL); kierownik: dr hab. Krzysztof Janc; okres realizacji: 2021-06-24 – 2025-06-23; nr projektu: UMO-2020/39/B/HS4/00423; przyznane środki: 322810,00 zł
 • Poprawa wyników modelowania stężeń PM2.5 i PM10 poprzez zastosowanie regresji ważonej geograficznie (AQ-GWR); kierownik: dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr; okres realizacji: 2021-06-23 – 2024-06-22; nr projektu: UMO-2020/39/B/ST10/01174; przyznane środki: 542778,00 zł
 • Prognozowanie stanów wody na niemonitorowanych odcinkach rzek z wykorzystaniem satelitarnych danych altimetrycznych; kierownik: prof. dr hab. Tomasz Niedzielski; okres realizacji 2021-04-01 – 2025-03-31; nr projektu: UMO-2020/38/E/ST10/00295; przyznane środki: 1825000,00 zł
 • ASPIRE efekty arktycznych sztormów zapisane w wałach plażowych i osadach jeziornych: scenariusze dla mniej zlodzonej przyszłości; kierownik: dr hab. Mateusz C. Strzelecki, prof. UWr; okres realizacji 2021-01-15 – 2025-01-14; nr projektu: UMO-2020/37/B/ST10/03074; przyznane środki: 1698000,00 zł
 • Ocena wpływu czynników naturalnych oraz antropogenicznych na prawdopodobieństwo występowania zdarzeń pożarowych w polskich lasach; kierownik:  mgr Aleksandra Kolanek; okres realizacji: 2020-06-25 – 2022-06-24; nr projektu: UMO-2019/35/N/ST10/00279; przyznane środki: 113100,00 zł
 • Klimatologiczne aspekty zjawiska derecho dla obszaru Europy Środkowej; kierownik:  mgr Natalia Pilguj; okres realizacji: 2020-02-18 – 2023-02-17; nr projektu: UMO-2019/33/N/ST10/00403; przyznane środki: 171917,00 zł
 • Stabilność współpracy transgranicznej ma przykładzie pograniczy Polski; kierownik: dr hab. Sylwia Dołzbłasz, prof. UWr; okres realizacji: 2019-07-26 – 2022-07-25; nr projektu: UMO-2018/31/B/HS4/00550; przyznane środki: 299880,00 zł
 • Badania wielowskaźnikowe oraz zaawansowane metody określania numerycznej skali czasu w rekonstrukcji ewolucji wydm śródlądowych w Polsce w okresie schyłku ostatniego zlodowacenia; kierownik:  dr Jerzy Raczyk; okres realizacji: 2019-04-12 – 2023-04-11; nr projektu: UMO-2018/30/E/ST10/00616; przyznane środki: 381605,00 zł
 • Gwałtowne ochłodzenia w trakcie ostatniego zlodowacenia w centralnej części Europejskiego Pasa Lessowego – w Polsce i w zachodniej części Ukrainy; kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Jary; okres realizacji: 13-07-2018 – 12-07-2022; nr projektu: UMO-2017/27/B/ST10/01854; przyznane środki: 598200,00 zł
 • Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej; kierownik: dr hab. Agnieszka Latocha, prof. UWr; okres realizacji: 29-06-2018 – 28-06-2022; nr projektu: UMO-2017/27/B/HS4/01220; przyznane środki: 479402,00 zł
 • Poprawa wyników modelowania jakości powietrza przez zastosowanie metod ensemble (PoLand Air Quality Ensemble - PLAQE); kierownik: dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr; okres realizacji: 15-01-2018 – 14-01-2023; nr projektu: UMO-2017/25/B/ST10/01041; przyznane środki: 452780,00 zł