Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Wykaz projektów badawczych będących w trakcie realizacji

Lista projektów badawczych obecnie realizowanych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego:

 

Projekty współfinansowane ze środków krajowych

 • Technologie cyfrowe a sprawiedliwość przestrzenna. Wyzwania dla inteligentnego rozwoju obszarów wiejskich (SMART RURAL); kierownik: dr hab. Krzysztof Janc; okres realizacji: 2021-06-24 – 2025-06-23; nr projektu: UMO-2020/39/B/HS4/00423; przyznane środki: 322810,00 zł
 • Poprawa wyników modelowania stężeń PM2.5 i PM10 poprzez zastosowanie regresji ważonej geograficznie (AQ-GWR); kierownik: dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr; okres realizacji: 2021-06-23 – 2024-06-22; nr projektu: UMO-2020/39/B/ST10/01174; przyznane środki: 542778,00 zł
 • Prognozowanie stanów wody na niemonitorowanych odcinkach rzek z wykorzystaniem satelitarnych danych altimetrycznych; kierownik: prof. dr hab. Tomasz Niedzielski; okres realizacji 2021-04-01 – 2025-03-31; nr projektu: UMO-2020/38/E/ST10/00295; przyznane środki: 1825000,00 zł
 • ASPIRE efekty arktycznych sztormów zapisane w wałach plażowych i osadach jeziornych: scenariusze dla mniej zlodzonej przyszłości; kierownik: dr hab. Mateusz C. Strzelecki; okres realizacji 2021-01-15 – 2025-01-14; nr projektu: UMO-2020/37/B/ST10/03074; przyznane środki: 1698000,00 zł
 • Zmiany funkcjonalne terenów poprzemysłowych ziemi kłodzkiej; kierownik: dr Dominik Sikorski; okres realizacji: 2020-12-12 – 2021-12-11; nr projektu: DEC/2020/04/X/HS4/01203; przyznane środki: 5995,00 zł
 • Ocena wpływu czynników naturalnych oraz antropogenicznych na prawdopodobieństwo występowania zdarzeń pożarowych w polskich lasach; kierownik:  mgr Aleksandra Kolanek; okres realizacji: 2020-06-25 – 2022-06-24; nr projektu: UMO-2019/35/N/ST10/00279; przyznane środki: 113100,00 zł
 • Klimatologiczne aspekty zjawiska derecho dla obszaru Europy Środkowej; kierownik:  mgr Natalia Pilguj; okres realizacji: 2020-02-18 – 2023-02-17; nr projektu: UMO-2019/33/N/ST10/00403; przyznane środki: 171917,00 zł
 • Półautomatyczna metoda oceny składu granulometrycznego osadów rzecznych z wykorzystaniem płatowców UAV; kierownik:  dr Joanna Remisz; okres realizacji: 2019-12-19 – 2020-12-18; nr projektu: DEC/2019/03/X/ST10/01673; przyznane środki: 8151,00 zł zł
 • Identyfikacja i detekcja podwodnych form korytowych z wykorzystaniem okulografu; kierownik:  dr inż. Matylda Witek-Kasprzak; okres realizacji: 2019-12-19 – 2020-12-18; nr projektu: DEC/2019/03/X/ST10/01672; przyznane środki: 34094,00 zł
 • Stabilność współpracy transgranicznej ma przykładzie pograniczy Polski; kierownik: dr hab. Sylwia Dołzbłasz; okres realizacji: 2019-07-26 – 2022-07-25; nr projektu: UMO-2018/31/B/HS4/00550; przyznane środki: 299880,00 zł
 • Badania wielowskaźnikowe oraz zaawansowane metody określania numerycznej skali czasu w rekonstrukcji ewolucji wydm śródlądowych w Polsce w okresie schyłku ostatniego zlodowacenia; kierownik:  dr Jerzy Raczyk; okres realizacji: 2019-04-12 – 2023-04-11; nr projektu: UMO-2018/30/E/ST10/00616; przyznane środki: 381605,00 zł
 • GROZA - Wpływ wywołanych zmianami klimatu geozagrożeń na środowiska wybrzeży grenlandzkich - studium Zatoki Disko, zachodnia Grenlandia; kierownik:  mgr Marek Jaskólski; okres realizacji: 2019-02-18 – 2022-02-17; nr projektu: UMO-2018/29/N/ST10/01947; przyznane środki: 210000,00 zł
 • Rekonstrukcje i projekcje warunków hydro-klimatycznych południowego Spitsbergenu; kierownik:  prof. dr hab. Krzysztof Migała; okres realizacji: 2018-10-31 – 2021-10-30; nr projektu: UMO-2017/27/B/ST10/01269; przyznane środki: 151620,00 zł
 • Gwałtowne ochłodzenia w trakcie ostatniego zlodowacenia w centralnej części Europejskiego Pasa Lessowego – w Polsce i w zachodniej części Ukrainy; kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Jary; okres realizacji: 13-07-2018 – 12-07-2022; nr projektu: UMO-2017/27/B/ST10/01854; przyznane środki: 598200,00 zł
 • Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej; kierownik: dr hab. Agnieszka Latocha, prof UWr; okres realizacji: 29-06-2018 – 28-06-2022; nr projektu: UMO-2017/27/B/HS4/01220; przyznane środki: 479402,00 zł
 • Czasowa i przestrzenna zmienność stężeń pyłku brzozy dla Wrocławia; kierownik: mgr Daria Bilińska; okres realizacji: 13-02-2018 – 12-02-2022; nr projektu: UMO-2017/25/N/ST10/00494; przyznane środki: 133746,00 zł
 • Czasowa i przestrzenna zmienność stężeń pyłku drzew; kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Werner, prof. UWr; okres realizacji: 07-02-2018 – 06.02.2022; nr projektu: UMO-2017/25/B/ST10/00926; przyznane środki: 446728,00 zł
 • Poprawa wyników modelowania jakości powietrza przez zastosowanie metod ensemble (PoLand Air Quality Ensemble - PLAQE); kierownik: dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr; okres realizacji: 15-01-2018 – 14-01-2022; nr projektu: UMO-2017/25/B/ST10/01041; przyznane środki: 452780,00 zł
 • Organizacja powiązań w klastrach kreatywnych w Polsce jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego; kierownik: dr hab. Beata Namyślak; okres realizacji: 12-01-2018 – 11-01-2022; nr projektu: UMO-2017/25/B/SH4/00098; przyznane środki: 208460,00 zł
 • Asymilacja danych a jakość modelowania zanieczyszczeń powietrza; kierownik: dr hab. Małgorzata Werner; okres realizacji: 2017-08-30 – 2021-05-29; nr projektu: 2016/23/B/ST10/01797; przyznane środki: 355842,00 zł.
 • RAUK - zapomniany świadek holoceńskich zmian poziomu morza i rozwoju wybrzeży skalnych Bałtyku; kierownik: dr hab. Mateusz C. Strzelecki; okres realizacji: 2017-07-03 – 2022-02-02; nr projektu: 2016/21/D/ST10/01976; przyznane środki: 566000,00 zł.
 • Geomorfologiczne znaczenie form skałkowych Sudetów Zachodnich; kierownik: mgr Aleksandra Michniewicz; okres realizacji: 2017-03-03 – 2021-10-02; nr projektu: 2016/21/N/ST10/03256; przyznane środki: 106700,00 zł.
 • Rozdzielenie efektów tektoniki i erozji w poligenetycznej rzeźbie Sudetów przy wykorzystaniu narzędzi geomorfometrycznych; kierownik: prof. dr hab. Piotr Migoń; okres realizacji: 2016-10-03 – 2021-10-02; nr projektu: 2015/19/B/ST10/02821; przyznane środki: 388600,00 zł
 • Morfostruktura i morfotektonika bloku Gór Orlickich i Bystrzyckich w Sudetach Środkowych w świetle ilościowej analizy rzeźby terenu i cech systemów rzecznych; kierownik: dr Milena Różycka; okres realizacji: 2016-09-21 – 2021-09-20; nr projektu: 2015/19/N/ST10/01530; przyznane środki: 106200,00 zł