Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Wykaz projektów badawczych będących w trakcie realizacji

Lista projektów badawczych obecnie realizowanych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego:

 

Projekty współfinansowane ze środków krajowych

 • Poprawa wyników modelowania jakości powietrza przez zastosowanie metod ensemble (PoLand Air Quality Ensemble - PLAQE); kierownik: Kryza Maciej; okres realizacji: 15-01-2018 – 14-01-2021; nr projektu: UMO-2017/25/B/ST10/01041; przyznane środki: 452780,00 zł
 • Czasowa i przestrzenna zmienność stężeń pyłku drzew; kierownik: Werner Małgorzata; okres realizacji: 07-02-2018 – 06.02.2021; nr projektu: UMO-2017/25/B/ST10/00926; przyznane środki: 446728,00 zł
 • Czasowa i przestrzenna zmienność stężeń pyłku brzozy dla Wrocławia; kierownik: Bilińska Daria; okres realizacji: 13-02-2018 – 12-02-2021; nr projektu: UMO-2017/25/N/ST10/00494; przyznane środki: 133746,00 zł
 • Cykliczność w rozwoju przestrzennym dużych miast; kierownik: Szmytkie Robert; okres realizacji: 25-10-2017 – 24-10-2018; nr projektu: DEC-2017/01/X/HS4/00969; przyznane środki: 8800,00 zł
 • Organizacja powiązań w klastrach kreatywnych w Polsce jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego; kierownik: Namyślak Beata; okres realizacji: 12-01-2018 – 11-01-2021; nr projektu: UMO-2017/25/B/SH4/00098; przyznane środki: 208460,00 zł
 • Wpływ sekwencji typów cyrkulacji na zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza w Sudetach; kierownik: Ojrzyńska Hanna; okres realizacji: 22-12-2017 – 21-12-2018; nr projektu: DEC-2017/01/X/ST10/01438; przyznane środki: 13574,00 zł
 • Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej; kierownik: Latocha Agnieszka; okres realizacji: 29-06-2018 – 28-06-2021; nr projektu: UMO-2017/27/B/HS4/01220; przyznane środki: 479402,00 zł
 • Stratygraficzna i przestrzenna zmienność składu chemicznego późnoplejstoceńskich sekwencji lessowo-glebowych Polski w kontekście zmian paleośrodowiskowych i paleoklimatycznych; kierownik:  Skurzyński Jacek; okres realizacji: 14-08-2018 – 13-08-2020; nr projektu: UMO-2017/27/N/ST10/01208; przyznane środki: 99410,00 zł
 • Gwałtowne ochłodzenia w trakcie ostatniego zlodowacenia w centralnej części Europejskiego Pasa Lessowego – w Polsce i w zachodniej części Ukrainy; kierownik: Jary Zdzisław; okres realizacji: 13-07-2018 – 12-07-2021; nr projektu: UMO-2017/27/B/ST10/01854; przyznane środki: 598200,00 zł
 • EXTRAWAVES - Wpływ ekstremalnych fal na środowiska arktycznych wybrzeży; kierownik: dr Mateusz Strzelecki; okres realizacji: 2017-09-28 – 2018-02-27; nr projektu: 2017/24/U/ST10/00022; przyznane środki: 93225,00 zł.
 • Ewolucja progów morfologicznych Gór Stołowych w świetle badań geomorfologicznych, geofizycznych i dendrochronologicznych; kierownik: mgr Filip Duszyński; okres realizacji: 2017-09-22 – 2018-06-21; nr projektu: 2017/24/T/ST10/00101; przyznane środki: 108462,00 zł.
 • Asymilacja danych a jakość modelowania zanieczyszczeń powietrza; kierownik: dr hab. Małgorzata Werner; okres realizacji: 2017-08-30 – 2020-08-29; nr projektu: 2016/23/B/ST10/01797; przyznane środki: 355842,00 zł.
 • RAUK - zapomniany świadek holoceńskich zmian poziomu morza i rozwoju wybrzeży skalnych Bałtyku; kierownik: dr Mateusz Strzelecki; okres realizacji: 2017-07-03 – 2020-07-02; nr projektu: 2016/21/D/ST10/01976; przyznane środki: 566000,00 zł.
 • Geomorfologiczne znaczenie form skałkowych Sudetów Zachodnich; kierownik: mgr Aleksandra Michniewicz; okres realizacji: 2017-03-03 – 2020-03-02; nr projektu: 2016/21/N/ST10/03256; przyznane środki: 106700,00 zł.
 • Nowa metoda długoterminowego prognozowania Oscylacji Północnoatlantyckiej; kierownik: mgr Małgorzata Świerczyńska-Chlaściak; okres realizacji: 2017-02-13 – 2019-02-12; nr projektu: 2016/21/N/ST10/03231; przyznane środki: 99160,00 zł.
 • Rozdzielenie efektów tektoniki i erozji w poligenetycznej rzeźbie Sudetów przy wykorzystaniu narzędzi geomorfometrycznych; kierownik: prof. dr hab. Piotr Migoń; okres realizacji: 2016-10-03 – 2019-10-02; nr projektu: 2015/19/B/ST10/02821; przyznane środki: 388600,00 zł
 • Morfostruktura i morfotektonika bloku Gór Orlickich i Bystrzyckich w Sudetach Środkowych w świetle ilościowej analizy rzeźby terenu i cech systemów rzecznych; kierownik: mgr Milena Różycka; okres realizacji: 2016-09-21 – 2019-09-20; nr projektu: 2015/19/N/ST10/01530; przyznane środki: 106200,00 zł
 • Przestrzenne i czasowe uwarunkowania dynamiki warstwy czynnej zmarzliny w Arktyce, na obszarze doliny górskiej; kierownik: dr Marek Kasprzak; okres realizacji: 2016-07-13 – 2019-07-12; nr projektu: 2015/19/D/ST10/02869; przyznane środki 449600,00 zł:
 • Kolumnowa zawartość pary wodnej (PWAT) jako predyktor ekstremalnych zjawisk pogodowych w Polsce w świetle wieloźródłowych danych pomiarowych o wysokiej rozdzielczości; kierownik: dr Marek Błaś; okres realizacji: 2016-04-27 – 2019-04-26; nr projektu: 2015/17/B/ST10/03827; przyznane środki: 347560,00 zł
 • Wprowadzenie na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych; kierownik: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr; okres realizacji: 2015-10-01 – 2019-03-31; nr projektu: TANGO1/267857/NCBR/2015; przyznane środki: 1227750,00 zł
 • Pole wiatru archipelagu Svalbard w świetle projekcji zmian klimatu z zastosowaniem dynamicznego downscalingu; kierownik: dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr (konsorcjum); okres realizacji: 2015-09-17 – 2018-09-16; nr projektu: 2014/15/B/ST10/04455; przyznane środki: 503920,00 zł
 • Mechanizmy sterujące ewolucją progów morfologicznych Gór Stołowych w świetle badań geomorfologicznych i geofizycznych; kierownik: mgr Filip Duszyński; okres realizacji: 2015-09-04 – 2018-09-03; nr projektu: 2014/15/N/ST10/00828; przyznane środki: 88560,00 zł
 • Nowy system automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego; kierownik: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr; okres realizacji: 2015-01-01 – 2017-12-31; nr projektu: 223/L-5/2013; przyznane środki: 1200000,00 zł