Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Rekrutacja na studia - informacje ogólne

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego prowadzi nabór na trzy kierunki studiów: geografię, gospodarkę przestrzenną oraz turystykę.

 

GEOGRAFIA - studia I. stopnia

Jeżeli interesuje Cię wzajemna relacja między człowiekiem a przyrodą, sposób, w jaki wykorzystujemy zasoby, jak środowisko wpływa na nas i jak my kształtujemy środowisko, jeśli chcesz zrozumieć, jak działają systemy przyrodnicze i kulturowe, wybierz GEOGRAFIĘ.


 

Opis kierunku

Geografia to 3-letnie studia, w czasie których połączysz wiedzę na temat środowiska z praktycznymi umiejętnościami oceny i analizy zasobów, a po zakończeniu nauki uzyskasz tytuł licencjata.

Geografia to pasjonująca dziedzina wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, która analizuje zjawiska przyrodnicze i społeczno-gospodarcze a także kulturowe w szerokim kontekście przestrzeni. Studiując geografię, poznasz m.in. podstawy geomorfologii, klimatologii, hydrologii, geografii społeczno-gospodarczej, gospodarki przestrzennej, geografii kultur i turystyki. Nauczysz się korzystać z podstawowych narzędzi geoinformatycznych służących gromadzeniu i wizualizacji informacji przestrzennej. Na ich podstawie będziesz umiał analizować procesy i prognozować ich skutki dla środowiska przyrodniczego i społecznego. Nabędziesz kompetencje do pracy na samodzielnym stanowisku eksperta i w zespole wykonywującym ekspertyzy środowiskowe.

 

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ


 

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia studentów na kierunku geografia I stopnia jest przygotowanie kadr do podjęcia pracy w instytucjach, przedsiębiorstwach i jednostkach administracji samorządowej i państwowej, zajmujących się: organizacją działalności społeczno-gospodarczej, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, planowaniem przestrzennym.


 

Praktyki i ćwiczenia terenowe

Na studiach będziesz uczestniczyć nie tylko w wykładach, ćwiczeniach, seminariach i zajęciach w pracowniach komputerowych i laboratoriach, ale także będziesz wyjeżdżać w różne miejsca Dolnego Śląska i Polski na zajęcia terenowe. Po drugim roku studiów odbędziesz praktykę zawodową w wybranym przedsiębiorstwie lub instytucji, co podniesie Twoje kompetencje na rynku pracy. W zależności od Twoich zainteresowań możesz wybrać urząd administracji państwowej lub samorządowej, instytucję lub firmę związaną z geodezją, kartografią, geoinformacją,  ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, planowaniem rozwoju i gospodarką przestrzenną, turystyką.


 

Koła naukowe i działalność naukowo-badawcza

W trakcie studiów możesz pogłębiać swoje zainteresowania badawcze w ramach działających w Instytucie dwóch kół naukowych (https://www.geogr.uni.wroc.pl/kola-naukowe). Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych.


 

Co po studiach?

Miejsca zatrudnienia

Absolwenci kierunku geografia mogą zdobyć zatrudnienie:

 1. na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w instytucjach gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, geologii, geodezji, ochrony środowiska, urbanistycznych, demograficznych, usługowych i gospodarczych,
 2. w firmach i instytucjach realizujących działania z zakresu analiz przestrzennych,
 3. w firmach turystycznych,
 4. w wydawnictwach i firmach kartograficznych,
 5. w firmach eksperckich, konsultingowych i ciałach opiniotwórczych,
 6. w służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe) oraz w służbach i instytucjach związanych z monitoringiem środowiska przyrodniczego,
 7. w biurach i organizacjach badania opinii społecznych,
 8. w agencjach nieruchomości i firmach handlowych i marketingowych,
 9. w międzynarodowych instytucjach konsultingowych, pracujących na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Dalsze możliwości uczenia się

Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia może podjąć dalszą naukę na studiach II stopnia na kierunku geografia na Uniwersytecie Wrocławskim, mając do wyboru 5 specjalności:

 1. Analizy regionalne i lokalne,
 2. Geoekologię,
 3. Geoinformatykę i kartografię,
 4. Ochronę klimatu i zarządzanie jakością powietrza,
 5. anglojęzyczną specjalność Tourism and hospitality.

Absolwenci mogą również kontynuować studia na II stopniu na kierunkach pokrewnych, takich jak gospodarka przestrzenna, turystyka, geologia czy ochrona środowiska oferowanych przez Uniwersytet Wrocławski lub inne uczelnie w Polsce i za granicą.


 

Zasady rekrutacji

https://rekrutacja.uni.wroc.pl

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - studia I. stopnia

Jeśli chcesz zajmować się zarządzaniem przestrzenią na poziomie gminy, województwa oraz kraju; opracowywaniem dokumentów planistycznych; sporządzaniem analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; udziałem w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju oraz programów rozwoju regionalnego i lokalnego; uczestniczeniem w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego; doradztwem w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz lokalizacji inwestycji to wybierz GOSPODARKĘ PRZESTRZENNĄ.


 

Opis kierunku

Gospodarka przestrzenna to 3-letnie studia, w czasie których łączy się teorię i praktykę dotyczącą planowania przestrzennego oraz interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej, technicznej, ekonomicznej i społecznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią. Po zakończeniu studiów uzyskasz tytuł licencjata.

W ramach studiów będziesz uczestniczył m.in. w zajęciach z podstaw gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, strategii rozwoju gminy, urbanistyki, rewitalizacji, ekonomiki miast i regionów, systemów informacji geograficznej, komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Dodatkowe zajęcia dotyczyć będą tematyki pokrewnej, np. ochrony środowiska, demografii, systemów osadniczych, kształtowania krajobrazu itp. Poznasz także zasady projektowania oraz rysunku technicznego i planistycznego.

 

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ.


 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna są przygotowywani do pracy w zakresie m.in: kształtowania środowiska przestrzennego (przyrodniczego i kulturowego) człowieka zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; współpracy przy opracowaniu dokumentów planistycznych; sporządzania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; udziału w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju, opracowywaniu programów rozwoju regionalnego/lokalnego oraz programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów; uczestniczenia w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego (w tym przy sporządzaniu opracowań z zakresu ochrony środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody); doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz lokalizacji inwestycji.


 

Praktyki i ćwiczenia terenowe

Podstawowymi formami zajęć są wykłady i ćwiczenia oraz zajęcia o charakterze seminariów i konwersatoriów. Ponadto specyficzną dla kierunku formą kształcenia są ćwiczenia terenowe i praktyka zawodowa pozwalające na poszerzenie wiedzy oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych z zakresu gospodarki przestrzennej. 

W programie studiów przewidziano praktyki zawodowe trwające 3 tygodnie i realizowane po 4 semestrze. Można je odbyć w urzędach organów administracji państwowej lub samorządowej, instytucjach związanych m.in. z planowaniem przestrzennym i gospodarką przestrzenną, rynkiem nieruchomości, geodezją, kartografią, geoinformacją, szeroko pojętą ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, turystyką oraz w innych jednostkach organizacyjnych, w tym także w firmach prywatnych.


 

Koła naukowe i działalność naukowo-badawcza

W trakcie studiów studenci geografii mogą pogłębiać swoje zainteresowania badawcze w ramach działającego w Instytucie koła naukowego: https://www.geogr.uni.wroc.pl/kolo-naukowe-gospodarki-przestrzennej.


 

Co po studiach?

 

Miejsca zatrudnienia

Absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna mogą zdobyć zatrudnienie:

 1. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej z zakresu, m.in.:
  1. gospodarki przestrzennej,
  2. planowania przestrzennego,
  3. rozwoju regionalnego i/lub lokalnego,
  4. urbanistyki,
  5. geodezji,
  6. gospodarki wodnej,
  7. ochrony środowiska,
  8. pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych,    
 2. w pracowniach projektowych i firmach zajmujących się planowaniem przestrzennym,
 3. w agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 4. w służbach i instytucjach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
 5. w służbach państwowych i ratowniczych,
 6. w agencjach nieruchomości, firmach zarządzania nieruchomościami i firmach deweloperskich,
 7. w firmach konsultingowych i doradczych z zakresu gospodarki przestrzennej,
 8. w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,
 9. w organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in.: ochroną środowiska, rozwojem lokalnym, wspieraniem wspólnot lokalnych.

Dalsze możliwości uczenia się

Absolwent studiów I stopnia kierunku gospodarka przestrzenna może podjąć dalszą naukę na studiach II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna, geografia, geologia czy ochrona środowiska, oferowanych przez Uniwersytet Wrocławski lub inną uczelnię w Polsce lub za granicą.


 

Zasady rekrutacji

https://rekrutacja.uni.wroc.pl

TURYSTYKA - studia I. stopnia

Interesuje Cię praca w hotelu lub restauracji, fascynują Cię podróże i chciałbyś związać z nimi swoje życie zawodowe –wybierz TURYSTYKĘ. Nauczysz się, jak rozpoznawać zasoby dla rozwoju turystyki, jak kształtować produkty turystyczne i jak planować rozwój turystyki w regionie z zachowaniem zasad rozwoju zrównoważonego. Poznasz formy działalności w tym sektorze oraz współczesne tendencje na rynku światowym i polskim.


 

Opis kierunku

Turystyka to 3-letnie studia, w czasie których połączysz wiedzę na temat m.in. uwarunkowań rozwoju turystyki, form działalności i trendów na tym rynku  z praktycznymi umiejętnościami poszukiwanymi na rynku pracy, a po zakończeniu nauki uzyskasz tytuł licencjata.

Na studiach nauczysz się, jak planować rozwój turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego: w gminie, powiecie, województwie. Dowiesz się, jak zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego i systemowym podejściem zarządzać turystyką w odniesieniu do obszarów chronionych i atrakcji turystycznych. Zdobędziesz wiedzę na temat uwarunkowań rozwoju turystyki, zasobów turystycznych Polski i świata, podstaw polityki regionalnej i prawa. Poznasz zasady działalności w sektorze gastronomii i hotelarstwa, organizacji i obsługi ruchu turystycznego, planowania rozwoju infrastruktury i zarządzania produktem turystycznym.

 

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ


 

Praktyki zawodowe i ćwiczenia terenowe

Podstawowymi formami zajęć są wykłady i ćwiczenia oraz zajęcia o charakterze seminariów. Ponadto specyficzną dla kierunku formą kształcenia są ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe. Praktyki odbywają się po każdym roku studiów i trwają 3 tygodnie. Po drugim semestrze zdobywasz doświadczenie w zakresie działalności sektora pozarządowego lub rządowego, czyli w organizacjach, stowarzyszeniach lub strukturach związanych z ochroną przyrody. Po czwartym semestrze pracujesz w przedsiębiorstwie, np. w biurze podróży, firmie transportowej, w obiekcie noclegowym. Po szóstym semestrze praktyki są realizowane w strukturach samorządu terytorialnego (gminach lub powiatach) lub powiązanych z nimi jednostkach (muzeach, galeriach, etc.). Ten system praktyk zintegrowany jest tematycznie z programem, tj. zakresem tematycznym przedmiotów realizowanych w poszczególnych semestrach. Udział w praktykach ma na celu poszerzenie wiedzy, pozyskanie praktycznych umiejętności, zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, a w szerszym kontekście zapoznanie się ze specyfiką związanego z turystyką rynku pracy.


 

Koła naukowe i działalność naukowo-badawcza

W trakcie studiów możesz pogłębiać swoje zainteresowania badawcze w Kole Naukowym Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego oraz SKNG Human Geography. Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych. Zobacz listę.


 

Sylwetka absolwenta

Absolwent turystyki jest przygotowany m.in. do: planowania i zarządzania rozwojem turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, sektora prywatnego i organizacji pożytku publicznego. Może brać udział w tworzeniu lokalnych i regionalnych strategii i programów rozwoju turystyki, a szczególnie uczestniczyć w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Ma również wiedzę i kompetencje wymagane przez podmioty komercyjne z zakresu organizacji i pośrednictwa w turystyce, gastronomii i hotelarstwa.


 

Co po studiach?

 

Miejsca zatrudnienia        

Absolwenci kierunku turystyka mogą zdobyć zatrudnienie:

 1. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej z zakresu, m.in.:
  1. turystyki,
  2. planowania przestrzennego,
  3. rozwoju regionalnego i/lub lokalnego,
  4. ochrony środowiska,
 2. w agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 3. w służbach i instytucjach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 4. firmach konsultingowych i doradczych z zakresu turystyki,
 5. w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 6. w organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in.: turystyką, ochroną środowiska, rozwojem lokalnym, wspieraniem wspólnot lokalnych,
 7. w przedsiębiorstwach sektora prywatnego, m.in. w hotelarstwie, biurach podróży.

Dalsze możliwości uczenia się

Absolwent turystyki może podjąć dalszą naukę na studiach II stopnia – magisterskich na kierunku turystyka, geografia wybranej specjalności, geologia lub ochrona środowiska oferowanych na Uniwersytecie Wrocławskim lub innej uczelni, a także na innym kierunku II stopnia. Po ukończeniu studiów II stopnia może podjąć dalszą naukę na studiach III stopnia (Szkoła Doktorska) oraz może realizować studia podyplomowe na wszystkich kierunkach, a szczególnie pokrewnych.


 

Zasady rekrutacji

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/

GEOGRAFIA - studia II. stopnia

Jeżeli interesuje Cię wzajemna relacja między człowiekiem a przyrodą, sposób, w jaki wykorzystujemy zasoby, jak środowisko wpływa na nas i jak my kształtujemy środowisko, jeśli chcesz zrozumieć, jak działają systemy przyrodnicze i kulturowe, wybierz GEOGRAFIĘ.


 

Opis kierunku

 

Geografia to 2-letnie studia, w czasie których połączysz wiedzę na temat środowiska z praktycznymi umiejętnościami oceny i analizy zasobów, a po zakończeniu nauki uzyskasz tytuł magistra.

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz umiejętność jego kompleksowej oceny na terenach naturalnych i zmienionych antropogenicznie oraz analizy współzależności w układzie człowiek - środowisko w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Podczas studiów nauczysz się korzystać z nowoczesnych systemów informacji, w tym dostępnych baz danych oraz Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Zostając geografem zyskasz szerokie horyzonty, ale możesz zostać specjalistą: geoekologiem, geografem ekonomicznym, społecznym lub regionalnym, geoinformatykiem, kartografem, klimatologiem, specjalistą ochrony atmosfery. Kształcenie ukierunkowane jest przede wszystkim na aspekt aplikacyjny i praktyczny. Pozwala na zdobycie całościowej wiedzy o środowisku, z dużym naciskiem na umiejętności praktyczne, poszukiwane na rynku pracy, w tym na modelowanie, pracę z danymi przestrzennymi czy prace terenowe.Dodatkowo studenci geografii mogą realizować moduł pedagogiczny pozwalający na uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu geografia w liceum.

 

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ


 

Sylwetka absolwenta

 

W trakcie studiów pozyskasz wiedzę i umiejętności, a także kompetencje z dziedziny nauk o Ziemi. Głównym celem studiów jest wyposażenie Cię w tak cenione we współczesnym świecie umiejętności samodzielnego, konstruktywnego i kompleksowego analizowania danych środowiska przyrodniczego lub społeczno-gospodarczego, w zależności od wybranej specjalności. Nasi absolwenci pracują m.in. w administracji państwowej, instytucjach zajmujących się środowiskiem, w tym monitoringiem środowiska (m.in. IMGW, GIOŚ, WIOŚ), firmach zajmujących się geoprzetwarzaniem, wydawnictwach i firmach kartograficznych, instytucjach i agencjach UE czy zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne.

 

Do wyboru masz jedną z pięciu specjalności:

 

1) ANALIZY LOKALNE I REGIONALNE
Specjalność ta to propozycja dla studentów zainteresowanych zagadnieniami z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Profil specjalności został skonstruowany w ten sposób, by z jednej strony poszerzać wiedzę teoretyczną, z drugiej zaś rozwijać umiejętności analityczne. Absolwent, dysponując wiedzą o środowisku przyrodniczym, społeczeństwie i gospodarce potrafi wyjaśniać procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne zachodzące w przestrzeni geograficznej. Posiada umiejętności pozyskiwania, opracowywania, analizy i syntezy danych przestrzennych (na różnych poziomach przestrzennego odniesienia) przy zastosowaniu metod analityczno-statystycznych i systemów informacji geograficznej. Nabywa także umiejętności wyjaśniania i prognozowania przebiegu zjawisk społeczno-demograficznych na różnych poziomach jednostek funkcjonalno-przestrzennych. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie procesu kształcenia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w instytucjach rządowych, samorządowych związanych z gospodarką przestrzenną, zarządzaniem rozwojem gospodarczym na poziomie regionalnym i lokalnym czy w instytucjach finansowych.


2) GEOEKOLOGIA
Geoekologia jest propozycją dla osób zainteresowanych badaniem interakcji pomiędzy różnymi komponentami środowiska geograficznego. Wyróżnia się kompleksowym, multidyscyplinarnym podejściem do badań środowiskowych uwzględniającym procesy związane z aktywnością człowieka oraz przyrodą ożywioną. W związku ze złożonym charakterem badań, geoekologia korzysta z szerokiego spektrum metod badawczych, takich jak badania terenowe, laboratoryjne i kameralne, wspierane przez zastosowanie technik komputerowych, w tym geograficzne systemy informacji (GIS). Dzięki bogatemu warsztatowi metodycznemu absolwenci geoekologii mają świadomość złożoności środowiska przyrodniczego i umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce, co jest kluczowym elementem właściwego zarządzania zasobami środowiska. Holistyczne podejście do zagadnień środowiskowych, nacisk na umiejętności i ich wdrożenie w praktyce daje absolwentom specjalności szanse na skuteczne konkurowanie na rynku pracy. Absolwenci specjalności będą kompetentnymi ekspertami, zarówno w zakresie tworzenia opracowań analitycznych jak i praktyki terenowej. Zaopatrzeni w przekonanie o konieczności samodoskonalenia będą podejmowali właściwe decyzje środowiskowe, przyczyniając się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

 

3) GEOINFORMATYKA I KARTOGRAFIA
Studia na tej specjalności dają możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnej geografii. Oferują szerokie spektrum zajęć, począwszy od analiz przestrzennych, teledetekcji i fotogrametrii, bezzałogowych statków powietrznych, przez programowanie, aż po przedmioty związane z tradycyjną kartografią i kartografią urzędową.  Absolwent specjalności geoinformatyka i kartografia posiada wiedzę i umiejętności dotyczące metod pozyskiwania i eksploracji danych przestrzennych, stosowania nowoczesnych technik geoinformatycznych oraz podstaw geostatystyki, planowania i przeprowadzania analiz danych przestrzennych za pomocą zaawansowanych technik modelowania i prognozowania danych, metodyki wizualizacji kartograficznej i kartografiki, projektowania map, atlasów i baz danych przestrzennych, ich podstaw matematycznych oraz podstawowych regulacji prawnych w dziedzinie geodezji i kartografii. Ponadto absolwent tej specjalności, dysponując wiedzą na temat badań i analiz środowiska geograficznego, potrafi interpretować treść obrazów satelitarnych i zdjęć lotniczych, zrealizować lot bezzałogowym statkiem powietrznym do zastosowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przygotować dane do wizualizowania na mobilnych urządzeniach GIS. Poza salami wykładowymi i seminaryjnymi zajęcia odbywają się w różnych pracowniach: systemów informacji geograficznej, bezzałogowych lotniczych obserwacji Ziemi oraz historii kartografii. Studenci specjalności mają również możliwość realizacji praktyk bezpośrednio u potencjalnych przyszłych pracodawców, a więc firmach i instytucjach oferujących stanowisko geoinformatyka, jednostkach administracji publicznej związanych z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną oraz wydawnictwach kartograficznych. Absolwenci mogą podjąć w firmach związanych z tworzeniem i zarządzaniem informacją przestrzenną, wydawnictwach kartograficznych, firmach opracowujących mapy cyfrowe, serwisy mapowe, mapy do urządzeń mobilnych, firmach geoinformatycznych, pracowniach grafiki komputerowej, jednostkach administracji publicznej związanych z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną.
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.


4) OCHRONA KLIMATU I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ POWIETRZA
Specjalność od roku akademickiego 2020/2021 jest realizowana według nowego i nowoczesnego programu studiów. Celem kształcenia jest pogłębianie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu klimatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem roli oddziaływań antropogenicznych. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne związane z ochroną i zarządzaniem jakością powietrza oraz kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy, takie jak: modelowanie jakości powietrza i procesów atmosferycznych, praca na dużych bazach danych (w tym z danymi przestrzennymi), doświadczenie w pracy terenowej z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej (w tym dronów czy mobilnych stacji badawczych). Absolwenci naszej posiadają merytoryczne i praktyczne przygotowanie do analizowania procesów zachodzących w atmosferze ze szczególnym uwzględnieniem procesu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Potrafią analizować zjawiska i procesy atmosferyczne w różnych skalach przestrzennych (globalnej, regionalnej i lokalnej) i czasowych. Poza tym, absolwenci mają odpowiednie przygotowanie, aby ocenić oddziaływanie działalności człowieka na atmosferę i klimat, także aby podejmować decyzje z zakresu zarządzania jakością powietrza zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w służbie hydrometeorologicznej i instytucjach kontrolujących i zarządzających jakością powietrza, służbie ochrony środowiska, administracji obszarów chronionych, administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli, firmach konsultingowych lub zajmujących się geoprzetwarzaniem, a także w ośrodkach naukowych i edukacyjnych.
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.


5) TOURISM AND HOSPITALITY (W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Tourismand Hospitality is a proposal for the English speaking students from the whole world. The general idea is to offer specific knowledge of the sector for students who have already graduated either from tourism or other Bachelor program but want to link their career with tourism and hospitality. The program includes courses widening your general knowledge of the environment and evaluation of its assets for sustainable tourism development. On the other side it also provides you with the understanding of the tourism and hospitality market, including contemporary trends in both demand and supply. Practical skills can be gained during field trips in the region of the Lower Silesia and abroad. Analytical competencies are developed while writing the reports, essays, preparing and providing presentations and elaborating Master Thesis. It is a unique chance to study in the international environment, deepen your intercultural communication skills and learn tourism and hospitality. The best students can also apply for Erasmus Exchange program.
Check for more information HERE


 

Koła naukowe i działalność naukowo-badawcza

 

Swoje zainteresowania rozwiniesz w Kole Naukowym Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego i w Studenckim Kole Naukowym Geografów „Human Geography”. Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych.


 

Co po studiach?

 

Miejsca zatrudnienia
Absolwenci kierunku geografia uzyskują zatrudnienie (częściowo w związku z wybraną specjalnością):

 1. na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz instytucjach: gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, geologii, geodezji, ochrony środowiska, urbanistycznych, demograficznych, usługowych i gospodarczych,
 2. w firmach turystycznych, w hotelach i gospodarstwach agroturystycznych,
 3. firmach związanych z tworzeniem i zarządzaniem informacją przestrzenną,
 4. wydawnictwach kartograficznych,
 5. firmach opracowujących mapy cyfrowe, serwisy mapowe, mapy do urządzeń mobilnych,
 6. firmach geoinformatycznych,
 7. pracowniach grafiki komputerowej,
 8. jednostkach administracji publicznej związanych z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną,
 9. w firmach eksperckich, konsultingowych i ciałach opiniotwórczych,
 10. w służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe),
 11. w służbach i instytucjach związanych z monitoringiem środowiska przyrodniczego,
 12. w biurach i organizacjach badania opinii społecznych,
 13. w służbach państwowych i ratowniczych,
 14. w agencjach nieruchomości i firmach handlowych, marketingowych,
 15. w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Dalsze możliwości uczenia się
Po ukończeniu studiów II stopnia możeszkontynuować naukę na studiach III stopniaw ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium Doktorskie  Geografii  i  Geologii prowadzącej kształcenie m.in. w dyscyplinie naukowej: geografia  społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz studiach III stopnia oferowanych przez inne uczelnie w Polsce lub za granicą.


 

Zasady rekrutacji

 

https://rekrutacja.uni.wroc.pl

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - studia II. stopnia

Jeśli chcesz się przygotować do: kształtowania środowiska przestrzennego zgodnie z potrzebami człowieka, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; opracowania dokumentów planistycznych; sporządzania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych czy doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz lokalizacji inwestycji – GOSPODARKA PRZESTRZENNA jest kierunkiem dla Ciebie!


 

Opis kierunku

Gospodarka przestrzenna to 2-letnie studia, w czasie których łączy się teorię i praktykę dotyczącą uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej, technicznej, ekonomicznej i społecznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią. Po ukończeniu studiów uzyskasz tytuł magistra.

W ramach studiów będziesz uczestniczył m.in. w zajęciach z architektury i urbanistyki, projektowania CAD, opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, polityki regionalnej i zarządzania projektami, marketingu terytorialnego, tworzenia ocen oddziaływania na środowisko, grafiki i wizualizacji komputerowej, funkcjonowania człowieka w środowisku, projektowania infrastruktury technicznej, zagospodarowania obszarów zdegradowanych oraz planowania przestrzennego w Europie

 

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ


 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna są przygotowywani do pracy w zakresie m.in: kształtowania przestrzeni człowieka zgodnie z jego potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; opracowywania dokumentów z zakresu planowania przestrzennego; sporządzania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; udziału w konstruowaniu strategii marketingowych; opracowywaniu programów rozwoju regionalnego/lokalnego oraz programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów; uczestniczenia w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego (w tym sporządzania ocen oddziaływania na środowisko oraz innych opracowań z zakresu ochrony środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody); doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz lokalizacji inwestycji.


 

Praktyki i ćwiczenia terenowe

Podstawowymi formami zajęć są wykłady i ćwiczenia oraz zajęcia o charakterze seminariów i konwersatoriów. Ponadto specyficzną dla kierunku formą kształcenia są ćwiczenia terenowe i praktyka dyplomowa pozwalające na poszerzenie wiedzy oraz zdobycie doświadczeń zawodowych z zakresu gospodarki przestrzennej. 

W programie studiów przewidziano praktyki dyplomowe trwające 3 tygodnie i realizowane po 2 semestrze. Można je odbyć w urzędach  organów  administracji  rządowej,  samorządowej, jednostkach sektora pozarządowego oraz podmiotach gospodarczych związanych m.in. z gospodarką  przestrzenną, polityką  regionalną, przetwarzaniem informacji, tworzeniem opracowań analityczno-studialnych, badań marketingowych, opracowań strategicznych oraz w innych instytucjach wykonujących zadania związane z gospodarowaniem przestrzenią.


 

Koła naukowe i działalność naukowo-badawcza

W trakcie studiów studenci geografii mogą pogłębiać swoje zainteresowania badawcze w ramach działającego w Instytucie koła naukowego: https://www.geogr.uni.wroc.pl/kolo-naukowe-gospodarki-przestrzennej.


 

Co po studiach?

 

Miejsca zatrudnienia

Absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna będą mogli zdobyć zatrudnienie:

 1. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej z zakresu, m.in.:
  1. gospodarki przestrzennej,
  2. planowania przestrzennego,
  3. rozwoju regionalnego i/lub lokalnego,
  4. urbanistyki,
  5. geodezji,
  6. gospodarki wodnej,
  7. ochrony środowiska,
  8. pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych,
 2. w pracowniach projektowych i firmach zajmujących się planowaniem przestrzennym,
 3. w agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 4. w służbach i instytucjach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
 5. w służbach państwowych i ratowniczych,
 6. w agencjach nieruchomości, firmach zarządzania nieruchomościami i firmach deweloperskich,
 7. w firmach konsultingowych i doradczych z zakresu gospodarki przestrzennej,
 8. w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,
 9. w organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in.: ochroną środowiska, rozwojem lokalnym, wspieraniem wspólnot lokalnych.

Dalsze możliwości uczenia się

Absolwent studiów II stopnia kierunku gospodarka przestrzenna może podjąć dalszą naukę na studiach III stopnia w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Kolegium Doktorskiego Geografii  i  Geologii) prowadzącej kształcenie m.in. w dyscyplinie naukowej: geografia  społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz studiach III stopnia oferowanych przez inne uczelnie w Polsce lub za granicą.


 

Zasady rekrutacji

https://rekrutacja.uni.wroc.pl

TURYSTYKA - studia II. stopnia

Chciałbyś aktywnie działać w branży turystycznej? Widzisz się w organizacji turystyki w organach państwowych, w firmach komercyjnych, a może w ramach własnej działalności? Jeśli tak – wybierz TURYSTYKĘ na Uniwersytecie Wrocławskim.


 

Opis kierunku

Turystyka to 2-letnie studia, w czasie których pogłębisz wiedzę na temat oceny potencjału dla turystyki, planowania jej rozwoju na wybranych obszarach i działalności w podmiotach komercyjnych, a po ich zakończeniu zdobędziesz tytuł magistra.

W ramach studiów zdobędziesz wiedzę na temat regionów turystycznych, poznasz m.in. zasady gospodarki przestrzennej w turystyce, tworzenia produktów turystycznych, a także marketingu w turystyce. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat hotelarstwa, transportu, pilotażu i działalności touroperatorskiej. Dodatkowo dokonasz wyboru z szerokiej puli przedmiotów  fakultatywnych, np. na temat biznesplanu, negocjacji w biznesie, polityki turystycznej, rewitalizacji czy komunikacji międzykulturowej. W ramach pracy magisterskiej możesz wybrać temat związany z Twoimi zainteresowaniami, a zdobyte podczas badań wiedza i kompetencje wzmocnią Twój potencjał na rynku pracy.

 

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ


 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować np. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej prowadzących działalność w zakresie turystyki, rozwoju regionalnego i lokalnego czy ochrony środowiska. Będziesz ponadto przygotowany do pracy w firmach konsultingowych i doradczych z zakresu turystyki, a także w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz ochrony środowiska kulturowego.


 

Ćwiczenia terenowe:

Oprócz wykładów, ćwiczeń i seminariów, specyficzną formą kształcenia na tym kierunku są ćwiczenia terenowe realizowane po I roku studiów i pozwalające na poszerzenie wiedzy oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych z zakresu turystyki.


 

Koła naukowe i działalność naukowo-badawcza

W instytucie działa Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego oraz SKNG Human Geography. Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych. Zobacz listę


 

Co po studiach?

 

Miejsca zatrudnienia

Absolwent turystyki może uzyskać zatrudnienie:

 1. na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz instytucjach ochrony środowiska, usługowych i gospodarczych,
 2. w firmach turystycznych,
 3. w hotelach i gospodarstwach agroturystycznych,
 4. w firmach eksperckich, konsultingowych i ciałach opiniotwórczych związanych z turystyką,
 5. w służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe),
 6. w służbach i instytucjach związanych z monitoringiem środowiska przyrodniczego,
 7. w biurach i organizacjach badania opinii społecznych,
 8. w firmach handlowych, marketingowych,
 9. w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz turystyki.

Dalsze możliwości uczenia się

Po ukończeniu studiów II stopnia możesz kontynuować naukę na studiach III stopnia w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Kolegium Doktorskiego Geografii  i  Geologii) prowadzącej kształcenie m.in. w dyscyplinie naukowej: geografia  społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz studiach III stopnia oferowanych przez inne uczelnie w Polsce lub za granicą.


 

Zasady rekrutacji

https://rekrutacja.uni.wroc.pl