Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Wykaz zrealizowanych projektów badawczych

Lista projektów badawczych zrealizowanych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego:

 

Projekty współfinansowane ze środków unijnych

 • System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia; kierownik: dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz; okres realizacji: 2013-10-01 – 2017-09-30; nr projektu: LIFE12 ENV/PL/000056; przyznane środki: 1049024,00 EUR
 • Assessment of impact of coastal hazards on scientific and Urban infrastucture in polar regions using remote sensing, geoinformation and new geomorphological mapping methods; kierownik: dr Mateusz Strzelecki; okres realizacji: 2014-02-01 – 2015-12-31; nr projektu: Homing Plus/2013-8/12; przyznane środki: 305000,00 zł
 • Klaps-Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza i przekroczenia ładunków krytycznych w regionie granicznym Polska - Saksonia; kierownik: dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr; okres realizacji: 2012-04-12 – 2014-12-31; nr projektu: 100117299; przyznane środki: 779410,45 zł
 • Development of new geoinformation methods for modelling and prediction of sea level change over different timescales; kierownik: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr; okres realizacji: 2011-09-01 – 2013-08-31; nr projektu: Homing Plus/2011-3/8 z dnia 29.07.2011r.; przyznane środki: 319400,00 zł

Projekty finansowane ze środków krajowych

 • GROZA - Wpływ wywołanych zmianami klimatu geozagrożeń na środowiska wybrzeży grenlandzkich - studium Zatoki Disko, zachodnia Grenlandia; kierownik:  dr Marek Jaskólski; okres realizacji: 2019-02-18 – 2022-02-17; nr projektu: UMO-2018/29/N/ST10/01947; przyznane środki: 210000,00 zł
 • Czasowa i przestrzenna zmienność stężeń pyłku brzozy dla Wrocławia; kierownik: mgr Daria Bilińska; okres realizacji: 2018-13-02 – 2022-12-02; nr projektu: UMO-2017/25/N/ST10/00494; przyznane środki: 133746,00 zł
 • Czasowa i przestrzenna zmienność stężeń pyłku drzew; kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Werner, prof. UWr; okres realizacji: 2018-07-02 – 2022-02-06; nr projektu: UMO-2017/25/B/ST10/00926; przyznane środki: 446728,00 zł.
 • RAUK - zapomniany świadek holoceńskich zmian poziomu morza i rozwoju wybrzeży skalnych Bałtyku; kierownik: dr hab. Mateusz C. Strzelecki, prof. UWr; okres realizacji: 2017-07-03 – 2022-02-02; nr projektu: 2016/21/D/ST10/01976; przyznane środki: 566000,00 zł.
 • Organizacja powiązań w klastrach kreatywnych w Polsce jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego; kierownik: dr hab. Beata Namyślak; okres realizacji: 2018-12-01 – 2022-11-01; nr projektu: UMO-2017/25/B/SH4/00098; przyznane środki: 208460,00 zł
 • Zmiany funkcjonalne terenów poprzemysłowych ziemi kłodzkiej; kierownik: dr Dominik Sikorski; okres realizacji: 2020-12-12 – 2021-12-11; nr projektu: DEC/2020/04/X/HS4/01203; przyznane środki: 5995,00 zł
 • Rekonstrukcje i projekcje warunków hydro-klimatycznych południowego Spitsbergenu; kierownik:  prof. dr hab. Krzysztof Migała; okres realizacji: 2018-10-31 – 2021-10-30; nr projektu: UMO-2017/27/B/ST10/01269; przyznane środki: 151620,00 zł
 • Geomorfologiczne znaczenie form skałkowych Sudetów Zachodnich; kierownik: mgr Aleksandra Michniewicz; okres realizacji: 2017-03-03 – 2021-10-02; nr projektu: 2016/21/N/ST10/03256; przyznane środki: 106700,00 zł.
 • Rozdzielenie efektów tektoniki i erozji w poligenetycznej rzeźbie Sudetów przy wykorzystaniu narzędzi geomorfometrycznych; kierownik: prof. dr hab. Piotr Migoń; okres realizacji: 2016-10-03 – 2021-10-02; nr projektu: 2015/19/B/ST10/02821; przyznane środki: 388600,00 zł
 • Morfostruktura i morfotektonika bloku Gór Orlickich i Bystrzyckich w Sudetach Środkowych w świetle ilościowej analizy rzeźby terenu i cech systemów rzecznych; kierownik: dr Milena Różycka; okres realizacji: 2016-09-21 – 2021-09-20; nr projektu: 2015/19/N/ST10/01530; przyznane środki: 106200,00 zł
 • Identyfikacja i detekcja podwodnych form korytowych z wykorzystaniem okulografu; kierownik:  dr inż. Matylda Witek-Kasprzak; okres realizacji: 2019-12-19 – 2021-07-03; nr projektu: DEC/2019/03/X/ST10/01672; przyznane środki: 34094,00 zł
 • Półautomatyczna metoda oceny składu granulometrycznego osadów rzecznych z wykorzystaniem płatowców UAV; kierownik:  dr Joanna Remisz; okres realizacji: 2019-12-19 – 2021-07-03; nr projektu: DEC/2019/03/X/ST10/01673; przyznane środki: 8151,00 zł zł
 • Asymilacja danych a jakość modelowania zanieczyszczeń powietrza; kierownik: dr hab. Małgorzata Werner; okres realizacji: 2017-08-30 – 2021-05-29; nr projektu: 2016/23/B/ST10/01797; przyznane środki: 355842,00 zł.
 • Stratygraficzna i przestrzenna zmienność składu chemicznego późnoplejstoceńskich sekwencji lessowo-glebowych Polski w kontekście zmian paleośrodowiskowych i paleoklimatycznych; kierownik:  mgr Jacek Skurzyński; okres realizacji: 2018-08-14 – 2020-08-13; nr projektu: UMO-2017/27/N/ST10/01208; przyznane środki: 99410,00 zł
 • Nowa metoda długoterminowego prognozowania Oscylacji Północnoatlantyckiej; kierownik: mgr Małgorzata Świerczyńska-Chlaściak; okres realizacji: 2017-02-13 – 2020-08-12; nr projektu: 2016/21/N/ST10/03231; przyznane środki: 99160,00 zł.
 • Kolumnowa zawartość pary wodnej (PWAT) jako predyktor ekstremalnych zjawisk pogodowych w Polsce w świetle wieloźródłowych danych pomiarowych o wysokiej rozdzielczości; kierownik: dr Marek Błaś; okres realizacji: 2016-04-27 – 2020-04-26; nr projektu: 2015/17/B/ST10/03827; przyznane środki: 347560,00 zł
 • Pole wiatru archipelagu Svalbard w świetle projekcji zmian klimatu z zastosowaniem dynamicznego downscalingu; kierownik: dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr (konsorcjum); okres realizacji: 2015-09-17 – 2019-09-16; nr projektu: 2014/15/B/ST10/04455; przyznane środki: 503920,00 zł
 • Mechanizmy sterujące ewolucją progów morfologicznych Gór Stołowych w świetle badań geomorfologicznych i geofizycznych; kierownik: mgr Filip Duszyński; okres realizacji: 2015-09-04 – 2019-09-03; nr projektu: 2014/15/N/ST10/00828; przyznane środki: 88560,00 zł
 • Przestrzenne i czasowe uwarunkowania dynamiki warstwy czynnej zmarzliny w Arktyce, na obszarze doliny górskiej; kierownik: dr Marek Kasprzak; okres realizacji: 2016-07-13 – 2019-07-12; nr projektu: 2015/19/D/ST10/02869; przyznane środki 449600,00 zł
 • Wprowadzenie na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych; kierownik: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr; okres realizacji: 2015-10-01 – 2019-05-31; nr projektu: TANGO1/267857/NCBR/2015; przyznane środki: 1227750,00 zł
 • EXTRAWAVES - Wpływ ekstremalnych fal na środowiska arktycznych wybrzeży; kierownik: dr Mateusz Strzelecki; okres realizacji: 2017-09-28 – 2019-01-25; nr projektu: 2017/24/U/ST10/00022; przyznane środki: 93225,00 zł.
 • Cykliczność w rozwoju przestrzennym dużych miast; kierownik: dr hab. Robert Szmytkie; okres realizacji: 25-10-2017 – 24-10-2018; nr projektu: DEC-2017/01/X/HS4/00969; przyznane środki: 8800,00 zł
 • Wpływ sekwencji typów cyrkulacji na zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza w Sudetach; kierownik: dr Hanna Ojrzyńska; okres realizacji: 22-12-2017 – 21-12-2018; nr projektu: DEC-2017/01/X/ST10/01438; przyznane środki: 13574,00 zł
 • Ewolucja progów morfologicznych Gór Stołowych w świetle badań geomorfologicznych, geofizycznych i dendrochronologicznych; kierownik: mgr Filip Duszyński; okres realizacji: 2017-09-22 – 2018-06-21; nr projektu: 2017/24/T/ST10/00101; przyznane środki: 108462,00 zł.
 • Nowy system automatycznego szacowania ekwiwalentu wodnego śniegu z zastosowaniem bezzałogowego statku powietrznego; kierownik: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr; okres realizacji: 2015-01-01 – 2017-12-31; nr projektu: 223/L-5/2013; przyznane środki: 1200000,00 zł
 • POROCO – Mechanizmy kontrolujące ewolucję i geomorfologię wybrzeży skalistych w klimatach polarnych; kierownik: dr Mateusz Strzelecki; okres realizacji: 2014-08-20 – 2017-08-19; nr projektu: 2013/11/B/ST10/00283; przyznane środki: 784080,00 zł
 • Opracowanie metodologii asymilacji naziemnych obserwacji GNSS w celu poprawy jakości numerycznych prognoz pogody; kierownik: dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr (konsorcjum); okres realizacji: 2014-08-14 – 2017-08-13; nr projektu: 2013/11/D/ST10/03473; przyznane środki: 219000,00 zł
 • Modelowanie stężeń pyłu zawieszonego i ozonu dla Polski w wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej; kierownik: dr hab. Małgorzata Werner; okres realizacji: 2014-03-03 – 2018-01-02; nr projektu: 2013/09/B/ST10/00594; przyznane środki: 468420,00 zł
 • System wspierający porównywanie prognoz hydrologicznych; kierownik: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr; okres realizacji: 2011-12-19 – 2017-12-18; nr projektu: 2011/01/D/ST10/04171; przyznane środki: 987000,00 zł
 • System automatycznego poszukiwania ludzi zaginionych z zastosowaniem zdjęć lotniczych w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni wykonywanych przez bezzałogowy statek powietrzny; kierownik: dr hab. Tomasz Niedzielski, prof. UWr; okres realizacji: 2015-03-09 – 2017-03-08; nr projektu: IP2014 032773; przyznane środki: 300000,00 zł
 • Modelowanie stężeń i depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych a ekspozycja ludności i ekosystemów na ich szkodliwe działanie - stan obecny i prognoza; kierownik: dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr; okres realizacji: 2013-01-31 – 2016-12-30; nr projektu: 2012/05/B/ST10/00446; przyznane środki: 275885,00 zł
 • Model interakcji procesów paraglacjalnych i peryglacjalnych w strefie wybrzeża i ich wpływ na rozwój rzeźby litoralnej w Arktyce; kierownik: dr Mateusz Strzelecki; okres realizacji: 2013-09-01 – 2016-08-31; nr projektu: 2013/08/S/ST10/00585; przyznane środki: 600000,00 zł
 • BIOWRF-zastosowanie i weryfikacja modelu Weather Research and Forecasting do analizy przestrzennych i czasowych cech bioklimatu Polski; kierownik: dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr; okres realizacji: 2012-08-30 – 2016-03-29; nr projektu: 2011/03/B/ST10/06226; przyznane środki: 473794,00 zł
 • Przestrzenne uwarunkowania zmian w górnoreglowych ekosystemach świerkowych w świetle struktury depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych w wybranych pasmach gór Polski; kierownik: dr Marek Błaś; okres realizacji: 2013-01-30 – 2015-08-29; nr projektu: 2012/05/B/ST10/00437; przyznane środki: 390200,00 zł
 • Warunki mikroklimatyczne reliktowej flory kotłów polodowcowych w Karkonoszach w świetle globalnych zmian klimatu i środowiska; kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Migała; okres realizacji: 2011-05-12 – 2014-11-11; nr projektu: N N305 036940; przyznane środki: 246700,00 zł
 • Zmiany użytkowania terenu na obszarze gór średnich – przyrodnicze uwarunkowania i konsekwencje: na przykładzie ziemi kłodzkiej; kierownik: dr Agnieszka Latocha; okres realizacji: 2010-11-09 – 2014-11-08; nr projektu: N N306 384539; przyznane środki: 114101,00 zł
 • Zmiany klimatyczne i ocena aktywności procesów peryglacjalnych południowo-zachodniego Spitsbergenu w świetle badań dendrochronologicznych; kierownik: dr hab. Piotr Owczarek; okres realizacji: 2011-04-18 – 2014-09-17; nr projektu: N N306 601440; przyznane środki: 182400,00 zł
 • Rewaloryzacja terenów użyteczności publicznej obciążonych zjawiskami kryminogennymi w mieście poprzemysłowym na przykładzie Parku im. Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu; kierownik: dr hab. Alicja Krzemińska; okres realizacji: 2011-12-01 – 2014-07-31; nr projektu: 2011/01/B/HS4/00815; przyznane środki: 134590,00 zł
 • Saltacja wykrotowa jako element składowy dynamiki stoku zalesionego na przykładzie polskiej części Sudetów; kierownik: dr Łukasz Pawlik; okres realizacji: 2011-05-13 – 2014-05-12; nr projektu: N N306 032940; przyznane środki: 49450,00 zł
 • Holoceńska i współczesna dynamika stoków w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe); kierownik: prof. dr hab. Piotr Migoń; okres realizacji: 2009-05-08 – 2013-05-07; nr projektu: N N306 312636; przyznane środki: 294940,00 zł
 • Modelowanie pola temperatury powietrza w Polsce w wybranych skalach przestrzennych i czasowych; kierownik: dr hab. Mariusz Szymanowski, prof. UWr; okres realizacji: 2010-03-17 – 2012-12-15; nr projektu: N N306 155038; przyznane środki: 187200,00 zł
 • Możliwości redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych przez zastosowanie kolektorów słonecznych w budownictwie jednorodzinnym na obszarze województwa dolnośląskiego; kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Migała, Małgorzata Pietras (grant promotorski); okres realizacji: 2010-10-28 – 2012-10-27; nr projektu: N N305 386539; przyznane środki: 23390,00 zł
 • Morfodynamika stoków usypiskowych w Sudetach; kierownik: prof. dr hab. Piotr Migoń, Joanna Remisz (grant promotorski); okres realizacji: 2009-10-12 – 2012-08-04; nr projektu: N N306 027737; przyznane środki: 38500,00 zł
 • Modelowanie transportu i stężenia PM10 oraz PM2.5 dla Wielkiej Brytanii i Polski przy użyciu FRAME; kierownik: dr Małgorzata Werner; okres realizacji: 2011-05-16 – 2012-06-21; nr projektu: N N306 044540; przyznane środki: 37040,00 zł
 • Kształtowanie relacji współpracy i konkurencji na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego w procesie integracji europejskiej; kierownik: dr hab. Andrzej Raczyk; okres realizacji: 2009-10-12 – 2012-04-30; nr projektu: N N306 015537; przyznane środki: 95370,00 zł
 • Meteorologiczne uwarunkowania przestrzennego rozkładu stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2.0 w Polsce – modelowanie z wykorzystaniem FRAME (Fine Resolution Atmospheric Multi-pollutant Exchange model); kierownik: dr Marek Błaś; okres realizacji: 2010-04-02 – 2012-04-01; nr projektu: N N306 140738; przyznane środki: 159645,00 zł
 • Proces sukcesji funkcjonalnej na terenach przemysłowych w wybranych miastach województwa dolnośląskiego; kierownik: dr hab. Barbara Lubicz-Miszewska, Dominik Sikorski (grant promotorski); okres realizacji: 2010-04-08 – 2011-12-30; nr projektu: N N306 154838; przyznane środki: 37700,00 zł
 • Ocena atrakcyjności turystycznej pieszych szlaków turystycznych na przykładach z Dolnego Śląska; kierownik: prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski, Mateusz Rogowski (grant promotorski); okres realizacji: 2009-04-20 – 2011-03-30; nr projektu: N N306 039836; przyznane środki: 28190,00 zł
 • Dyfuzja osadnictwa kultury lateńskiej (celtyckiej) na Śląsku Górnym i Opawskim w ujęciu czasowo-przestrzennym; kierownik: prof. dr hab. Jan Łoboda, Jan Zipser (grant promotorski); okres realizacji: 2008-11-04 – 2011-01-29; nr projektu: N N306 316335; przyznane środki: 49900,00 zł
 • Struktura przestrzenna pola temperatury powietrza jako podstawa do rozpoznania mechanizmów funkcjonowania ekosystemów na obszarze Zachodniego Spitsbergenu; kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Migała; okres realizacji: 2007-06-06 – 2010-06-05; nr projektu: IPY/272/2006; przyznane środki: 279450,00 zł
 • Zróżnicowanie przestrzenne warstwy granicznej atmosfery na przykładzie Wrocławia i Krakowa; kierownik: dr hab. Maria Dubicka; okres realizacji: 2007-06-11 – 2010-03-10; nr projektu: N305 099 32/3408; przyznane środki: 285090,00 zł
 • Wzorce zagospodarowania i wykorzystania turystycznego fortyfikacji wojskowych z okresu II wojny światowej (na wybranych przykładach); kierownik: prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski, Dagmara Chylińska (grant promotorski); okres realizacji: 2007-04-10 – 2009-01-09; nr projektu: N306 036 32/2199; przyznane środki: 26650,00 zł