Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Pracownia Dydaktyki Geografii

Aktualności

 

 

Zapraszamy do udziału w konferencji pod hasłem ZNACZENIE LEKCJI TERENOWYCH W EDUKACJI  GEOGRAFICZNEJ, która odbędzie się w dniach 30.09-2.10.2022 r. w Dobkowie na Pogórzu Kaczawskim. Konferencja jest połączona z warsztatami terenowymi, a jej organizatorami są Pracownia Dydaktyki  Geografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławski Oddział Polskiego  Towarzystwa Geograficznego.

 

Pierwszy komunikat

Formularz zgłoszeniowy

 


 

Kierownik Pracowni

mgr Marta Helt


Zadania statutowe

 • Kształcenie metodyczno-merytoryczne studentów specjalności nauczycielskich.
 • Przygotowanie do nauczania geografii na różnych poziomach edukacyjnych.
 • Przygotowanie studenta do organizacji warsztatu pracy nauczyciela przedmiotu w tym zastosowania technologii informacyjnej w nauczaniu – uczeniu się geografii i przedmiotów przyrodniczych.

Tematyka badawcza

 • Problemy doskonalenia metod i technik nauczania-uczenia się geografii na różnych poziomach edukacyjnych.
 • Nauczanie przedmiotu geografia a współczesne wyzwania edukacyjne.
 • Problemy projektowania dydaktycznego a jakość pracy nauczyciela.
 • Współpraca z lokalnym środowiskiem oświatowym.
 • Organizacja cyklicznych zajęć dla uczniów. Lekcje geografii przygotowane i prowadzone przez studentów w oparciu o autorskie materiały edukacyjne w tym prezentacje multimedialne i karty pracy ucznia.
 • Przygotowanie i prowadzenie lekcji z zakresu geografii i przedmiotów przyrodniczych dla uczniów gimnazjów oraz liceów z zastosowaniem technologii informacyjnych – lekcje odbywają się w pracowni komputerowej Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego.
 • Organizacja lekcji terenowych , temat: Moje miasto, moja dzielnica .
 • Udział studentów w tematycznych projektach dydaktycznych realizowanych w szkołach ćwiczeń (przygotowanie i przeprowadzenie testów, sprawdzianów, próba oceny osiągnięć szkolnych uczniów, przygotowanie ucznia do matury…).
 • Stała współpraca z nauczycielami szkół ćwiczeń w zakresie przygotowania studentów do nauczania przedmiotu.

Nauczycieli geografii i przedmiotów przyrodniczych zapraszamy do współpracy.


Współpraca z kadrą Centrum Edukacji Nauczycielskiej w kształceniu psychologiczno-pedagogicznym studentów oraz w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli na poziomie studiów podyplomowych. Cykliczne warsztaty tematyczne organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Eko-Edukacja, przygotowujące studentów do prowadzenia edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.