Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego

Trozprawy igrr 45 maleom 45
Nowe zjawiska i procesy przestrzenne, funkcjonalne i społeczne w przeobrażaniu obszarów wiejskich
Tomczak P. (red.)

Wrocław 2019

ISBN 978−83−62673−72−8


Trozprawy igrr 42 maleom 44
Przestępczość w przestrzeni – geograficzne badania zjawiska w wielkim mieście (przykład Wrocławia, Krakowa i Poznania)
Lisowska-Kierepka A.

Wrocław 2019

ISBN 978−83−62673−71−1


Trozprawy igrr 42 maleom 43
Integracja zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą kolejową w strefach podmiejskich Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia
Jurkowski W.

Wrocław 2019

ISBN 978−83−62673−67−4


Trozprawy igrr 42 maleom 42
Polskie szkolne atlasy geograficzne 1771—2012
Spallek W.

Wrocław 2018

ISBN 978−83−62673−63−6


rozprawy igrr 41 maleTom 41
Geografia internetu
Janc K.

Wrocław 2017

ISBN 978−83−62673−62−9


Trozprawy igrr 39 maleom 40
Sieć współpracy transgranicznej na pograniczach Polski
Dołzbłasz S.

Wrocław 2017

ISBN 978−83−62673−56−8


Tom rozprawy igrr 39 male39
Stru
ktura funkcjonalno-przestrzenna lokalnego zespołu osadniczo-produkcyjnego Jelcza-Laskowic
Bał
ach-Frankiewicz J., Ciok S., Ilnicki D.
Wrocław 2016

ISBN 978−83−62673−55−1


 rozprawy igrr 36 maleTom 38
Konflikty przestrzenne w planowaniu przestrzennym obszaro w metropolitalnych na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego
Grochowska A.

Wrocław 2016

ISBN 978-83-944215-9-5


Tom 37
Przemiany krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na wybranych przykładach
Dudzik-Deko P.

Wrocław 2015

ISBN 978-83-62673-51-3


Tomrozprawy igrr 36 male 36
Cyrkulacyjne uwarunkowania przestrzennego rozkładu temperatury powietrza na terenie zróżnicowanym morfologicznie na przykładzie Sudetów
Ojrzyńska H.

Wrocław 2015

ISBN 978−83−62673−50−6


Tomrozprawy igrr 30 male 35
Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek osadniczych
Sz
mytkie R.
Wrocław 2014

ISBN 978−83−62673−45−2


rozprawy igrr 30 maleTom 34
Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne vol. 2
Brezdeń P., Szmytkie R. (red.)
Wrocław 2014

ISBN 978−83−62673−42−1


rozprawy igrr 30 maleTom 33/2
Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej
Ciok S., Janc K. (red.)

Wrocław 2014

ISBN 978−83−62673−44−5


rozprawy igrr 30 maleTom 33/1
Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej

Ciok S., Dołzbłasz S. (red.)
Wrocław 2014

ISBN 978−83−62673−43−8


rozprawy igrr 30 maleTom 30
Działalności twórcze a rozwój miast. Przykład Wrocławia

Namyślak B.
Wrocław 2013

ISBN 978−83−62673−30−8


rozprawy igrr 29 maleTom 29
Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych
Ilnicki K., Janc K.

Wrocław 2012
ISBN 978−83−62673−28−5


rozprawy igrr 28 maleTom 28
Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych
Ciok S., Dołzbłasz S.
Wrocław 2012

ISBN 978−83−62673−27−8


rozprawy igrr 27 maleTom 27
Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej
Ciok S., Raczyk A.
Wrocław 2012

ISBN 978−83−62673−26−1


rozprawy igrr 25 maleTom 26
Atlas temperatury powietrza w Polsce: studium metodyczne
Szymanowski M., Kryza M., Spallek W.
Wrocław 2012

ISBN 978−83−62673−25−4
uwaga: plik ZIP (1,15 GB) z interaktywną grafiką PDF


rozprawy igrr 25 maleTom 25
Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Pijet-Migoń E.

Wrocław 2012
ISBN 978−83−62673−23−0


rozprawy igrr 24 maleTom 24
Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne vol. 1
Namyślak B., Szmytkie R. (red.)
Wrocław 2012

ISBN 978-83-62673-21-6


rozprawy igrr 23 maleTom 23
Z problematyki regionalnej Dolnego Śląska
Ciok S., Janc K. (red.)
Wrocław 2012

ISBN 978−83−62673−20−9


rozprawy igrr 22 maleTom 22
Edukacja i rynek pracy Dolnego Śląska na tle uwarunkowań demograficznych
Brezdeń P., Górecka S., Tomczak P.
Wrocław 2012

ISBN 978-83-62673-17-9


rozprawy igrr 21 maleTom 21
Przemiany wybranych komponentów środowiska przyrodniczego rejonu wałbrzyskiego w latach 1975-2000, w warunkach antropopresji, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przemysłu
Wójcik J. 

Wrocław 2011
ISBN 978-83-62673-12-4


rozprawy igrr 20 maleTom 20
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. 2
Namyślak B. (red.)
Wrocław 2011

ISBN 978-83-62673-11-7


rozprawy igrr 19 maleTom 19
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, t. 1
Namyślak B. (red.)
Wrocław 2011

ISBN 978-83-62673-10-0


rozprawy igrr 18 maleTom 18
Klimatyczne uwarunkowania rozwoju zjawisk lodowych w jaskiniach o odmiennych cechach środowiska
Strug K.
Wrocław 2011

ISBN 978−83−62673−07−0


rozprawy igrr 17 maleTom 17
Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego - ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski
Widawski K.
Wrocław 2011

ISBN 978-83-62673-04-9


rozprawy igrr 16 maleTom 16
Rzeźba strukturalna Sudetów w świetle wyników pomiarów wytrzymałości skał i analiz numerycznego modelu wysokości
Placek A.
Wrocław 2011

ISBN 978-83-62673-03-2


rozprawy igrr 15 maleTom 15
Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS
Netzel P. (red.)
Wrocław 2011

ISBN 978-83-62673-02-5


rozprawy igrr 14 maleTom 14
Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki
Migoń P. (red.)
Wrocław 2010

ISBN 978-83-62673-00-1


rozprawy igrr 13 maleTom 13
Rolnicza spółdzielczość produkcyjna na Dolnym Śląsku po 1989 roku
Tomczak P.
Wrocław 2010

ISBN 978-83-928255-6-2


rozprawy igrr 12 maleTom 12
Modelling the Concentration and Deposition of Air Pollutants in Poland with the Frame Model
Kryza M., Błaś M., Dore A.J., Sobik M.
Wrocław 2009

ISBN 978-83-928193-7-0


rozprawy igrr 11 maleTom 11
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań
Ilnicki D.
Wrocław 2009
ISBN 978-83-928255-5-5


rozprawy igrr 10 maleTom 10
Dolny Śląsk. Studia Regionalne
Łoboda J. (red.)
Wrocław 2009
ISBN 978-83-928255-4-8


rozprawy igrr 9 maleTom 9
Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku - wybrane aspekty
Widawski K. (red.)
Wrocław 2009

ISBN 978-83-928193-4-9


rozprawy igrr 8 maleTom 8
Zróżnicowanie przestrzenne kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce
Janc K.
Wrocław 2009

ISBN 978-83-928255-3-1


rozprawy igrr 7 maleTom 7
Polityka innowacyjna państwa a regionalny potencjał innowacyjny. Przykład Dolnego Śląska
Ciok S., Dobrowolska-Kaniewska H.
Wrocław 2009

ISBN 978-83-928255-2-4


rozprawy igrr 6 maleTom 6
Miasta-zlepieńce na Śląsku Dolnym i Opolskim
Szmytkie R.
Wrocław 2008

ISBN 978−83−928193-3-2


rozprawy igrr 5 maleTom 5
Bioklimat Wrocławia
Sikora S.
Wrocław 2008

ISBN 978-83-928193-2-5


rozprawy igrr 4 maleTom 4
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni
Dołzbłasz S.. Raczyk A. (red.)
Wrocław 2008

ISBN 978-83-928255-1-7


rozprawy igrr 3 maleTom 3
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych. Europa bez granic - nowe wyzwania
Ilnicki D., Janc K. (red.)
Wrocław 2008

ISBN 978-83-928255-0-0


rozprawy igrr 2 maleTom 2
Struktura i funkcjonowanie geokompleksów w dolinie Odry między Oławą a Wrocławiem
Horska-Schwarz S.
Wrocław 2007

ISBN 978-83-921524-6-0


rozprawy igrr 1 maleTom 1
Zapis zmian klimatu w górnoplejstoceński<