Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Zbiory Kartograficzne Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii

Kierownik pracowni: dr hab. Waldemar Spallek

Zbiory kartograficzne: mgr Łukasz Kasprzak

Godziny udostępniania zbiorów:

poniedziałek – czwartek 10:00–14:00,

piątek 12:00–14:00

Kontakt: 335, Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego
tel. +48 71 375 2285

 

 

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora, dnia 1 grudnia 2014 r. została powołana Pracownia Historii Kartografii, której kierownikiem mianowano dr. Waldemara Spallka. Celem nowo powołanej jednostki jest kontynuacja i poszerzenie zakresu badań nad historią kartografii, jakie prowadzone były w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii od początków jego istnienia. Częścią PHK są zbiory kartograficzne, których zasób stanowi podstawowy materiał badawczy nowej pracowni. Zbiory kartograficzne PHK funkcjonują z jednej strony jako wypożyczalnia materiałów kartograficznych do zajęć dydaktycznych prowadzonych na naszym Wydziale, z drugiej – jako zbiór dawnych i współczesnych dokumentów kartograficznych udostępniany do badań zainteresowanym naukowcom.

 

Zbiory kartograficzne Pracowni Historii Kartografii Zakładu Geoinformatyki i Kartografii zajmują dwa pomieszczenia, w których zgromadzone są mapy średnio- i wielkoskalowe oraz atlasy, mapy ścienne, turystyczne i plany miast. Zasady korzystania ze zbiorów określa regulamin.

 


UWAGA!

Zasady bezpiecznego zachowania się w Zbiorach Kartograficznych

 

Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne SARS CoV-2, dbając o bezpieczeństwo  Użytkowników i personelu Zbiorów, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie następujących zasad:

  1. Jednorazowo do Zbiorów Kartograficznych może wejść 2 Użytkowników.
  2. Zdezynfekowanie rąk i właściwe używanie masek ochronnych (zalecane także używanie rękawic).
  3. Zachowanie dystansu minimum 1,5 m od innych Użytkowników.
  4. Ograniczenie do minimum korzystania z Czytelni.
  5. Stosowanie się do bieżących wskazówek/zaleceń personelu.
  6. W Zbiorach Kartograficznych mogą przebywać osoby zdrowe, nie wykazujące jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną.

Katalogi kartkowe są wyłączone z użytkowania. Zachęcamy do korzystania z katalogu online https://katalog.bu.uni.wroc.pl, katalogu kartograficznego w systemie GAiKK https://gaikk.bu.uni.wroc.pl/prod/ oraz sprawdzania dostępności egzemplarzy i zamawiania materiałów bibliotecznych i kartograficznych przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie: lukasz.kasprzak@uwr.edu.pl tel. 71 3752285

 

Materiały zwracane do Zbiorów poddane są 3-dniowej kwarantannie, po czym mogą być ponownie udostępnione.

 


Łączna liczba przechowywanych w PHK egzemplarzy dokumentów kartograficznych: 41 183, w tym: mapy arkuszowe: 38 668, atlasy: 2 446, zbiory multimedialne: 69.

 

Część kolekcji map i atlasów dawnych, zgromadzonych w Zbiorach Kartograficznych PHK, znajduje się w repozytorium cyfrowym i udostępniana jest na zasadzie wolnego dostępu (creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.pl). Link do kolekcji:
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription/213.