Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Przewody doktorskie

Recenzje i streszczenia

Recenzje i streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Werczyńskiego 'Stanowiska archeologiczne na Dolnym Śląsku jako rzeczywiste walory turystyczne':

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Krawczyka 'Cechy środowisk sedymentacyjnych zapisane w składzie granulometrycznym oraz barwie lessów młodszych w Polsce':

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Świerczyńskiej-Chlaściak 'Długoterminowe prognozowanie Oscylacji Północnoatlantyckiej oparte na predykcji zmian poziomu oceanu':

Recenzje rozprawy doktorskiej mgr Michała Godka 'Hydrometeorologiczne uwarunkowania zamierania drzewostanów górnoreglowych w wybranych pasmach polskich Sudetów i Karpat Zachodnich':

 

Wymogi formalne stawiane pracy doktorskiej

Wymogi stawiane wobec rozpraw doktorskich będących zbiorami rozdziałów w pracach zbiorowych lub zbiorami artykułów