Uniwersytet Wrocławski

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prezentacja graficzna

Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego

 

pl. Uniwersytecki 1,

50-137 Wrocław

 

tel. +48 71 375 22 44

fax. +48 71 343 51 84

 

sekretariat.igrr@uwr.edu.pl

Pracownia Badań Krajobrazu

Publikacje

Publikacje krajobrazowe członków zespołu Pracowni

 • Affek A., Wolski J., Latocha A., Zachwatowicz M., Wieczorek M., 2022, The use of LiDAR in reconstructing the pre-World War II landscapes of abandoned mountain villages in southern Poland, Archaeological Prospection 29, s. 157–173 DOI: 10.1002/arp.1846.
 • Bojko I., Łach J., 2021, Tрадиційне сезонне будівництво на землях комплексного використання на бойківщині (перша половина XX ст.) Traditional seasonal construction on lands of complex use in boykivshchyna (first half of the XX century), Народознавчі зошити. № 5 (161), s. 10871101.

 • Bojko I., Łach J., 2021, Ґенеза, типологія та поширення зрубних сінників у Західних Карпатах у першій половині XX ст. Genesis, typology and distribution of log haylofts in the Western Carpathians in the first half of XX century, Народознавчі зошити. № 6 (162), s. 1322–1334.

 • Bryś K., Ojrzyńska H., 2010, Przemiany krajobrazu wsi górskich w Sudetach Wschodnich [w:] Krajobraz a turystyka pod red. W. Andrejczuka, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 14, s.157–173
 • Chylińska D., 2021, Memory anew: about restoring early post-war remembrance in Lower Silesia (Poland) in tourism context, Journal of Tourism and Cultural Change, DOI: 10.1080/14766825.2021.1976195
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2011, Walory krajoznawcze gminy Głuchołazy – inwentaryzacja, ocena zagospodarowania i perspektywy wykorzystania, [w:] Chrobak P., Szymkowicz P. (red.), Transgraniczny potencjał turystyczny Gór Opawskich. Materiały pokonferencyjne, Gmina Głuchołazy, Głuchołazy, s. 35–52
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2017, Krajobrazy zdegradowane jako atrakcja turystyczna oraz miejsce wypoczynku i rekreacji/Degraded landscapes as a tourist attraction and place for leisure and recreation, „Turyzm/Tourism”, 2(27)/2017, s. 23–33. 
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2018, Geotourism in an urban space?, „Open Geosciences”, 10, s. 297–310. 
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2021, The untapped potential of scenic routes for geotourism: case studies of Lasocki Grzbiet and Pasmo Lesistej (Western and Central Sudeten Mountains, SW Poland). Journal of Mountain Science. – Vol. 18 Iss. 4, s. 1062–1092 DOI: 10.1007/s11629-020-6630-1
 • Chylińska D., Kołodziejczyk K., 2022, Nielegalna turystyka zmotoryzowana na terenie Lasów Państwowych w Polsce. Przegląd Geograficzny, 94(1), s. 103–132. DOI: 10.7163/PrzG.2022.1.5
 • Chylińska D., Łach J. (red.), 2010, Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy
 • Duda-Seifert M., 1998, Przenikanie wpływów kościoła rzymsko-katolickiego i kościoła obrządku wschodniego na obszarze Ukrainy i Polski. Wstęp do studiów krajobrazowych, [w:] Acta Univ. Wrat. nr 2017, Prace Instytutu Geograficznego T.XVI, seria B, Geogr. Społ.-Ekon., Studia Krajobrazowe i Turystyczne, s. 5–14
 • Duda-Seifert M., 2007, Sacrum w przestrzeni miejskiej średniowiecznego Wrocławia na tle sieci hydrograficznej i ukształtowania doliny Odry, [w:] Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 7  pt. “Doliny rzeczne. Przyroda – krajobraz –człowiek” red. U. Myga-Piątek, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec; s. 285–294
 • Duda-Seifert M., 2008, Sudeckie kościoły drewniane jako walor turystyczny, [w:] Komercjalizm turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław, s. 93–102
 • Duda-Seifert M., 2015, Kryteria oceny atrakcyjności turystycznej obiektów architektury w świetle literatury, Turystyka kulturowa, vol.3, s. 74–88
 • Duda-Seifert M., 2016, Walory poznawcze miejsc kultu i zgromadzeń mniejszości religijnych Wrocławia, [w:] Kultura i turystyka : sacrum i profanum / red. nauk.: Justyna Mokras-Grabowska, Jolanta Latosińska. - Łódź : Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, s. 221–239
 • Duda-Seifert M. , 2020, Nośniki pamięci mniejszości żydowskiej w procesie przekształcania w dziedzictwo : studium przypadku Trójmiasta = Vehicles of memory of Jewish minority in the process of heritagisation : case study of Tricity, Poland, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego,  43(1), s. 51-72
 • Duda-Seifert M. , 2021, Szlak Dziedzictwa Żydowskiego jako nowy produkt turystyczny Białegostoku. [w:] Rozenkiewicz A. (red.), 2021. Wybrane aspekty współczesnej turystyki. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 48, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 77-112.
 • Duda-Seifert M., Łach J., 2011, Ocena atrakcyjności turystycznej i możliwości wykorzystania kościołów łaski dla rozwoju turystyki kulturowej na Dolnym Śląsku, [w:] Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty. Tom 2, s. 71–96
 • Duda-Seifert M., Mikołajczak T., 2012, Dziedzictwo kulturowe Żydów wrocławskich i jego upamiętnienia – ocena stanu zagospodarowania i wykorzystania na potrzeby turystyki, [w:] Kultura i turystyka – wspólne korzenie, Włodarczyk B., Krakowiak B. (red.), Łódź, s. 329–348
 • Duda-Seifert M., Mikołajczak T., 2012, Żydowskie miejsca kultu i cmentarze Wrocławia – zmiany w czasie i przestrzeni , [w:] Studia Krajobrazowe. Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, Łach J., Zaręba A. (red.), Zakład Geografii Reg. i Turystyki UWr, s. 85–104
 • Duda-Seifert M., Mikołajczak T.,  2014, Świątynie protestanckie we Wrocławiu - możliwości 'reanimacji' pamięci krajobrazu, [w:] Krajobraz jako nośnik idei : ujęcia teoretyczne i humanistyczne: praca zbior. / red.: K.Kołodziejczyk, D. Chylińska, A. Zaręba. - Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Studia krajobrazowe. T. 4A s. 55–72
 • Duda-Seifert M., Rogowski M., Góralewicz-Drozdowska M., 2010, Potencjał krajobrazu kulturowego kościołów drewnianych Dolnego Śląska dla turystyki, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 52, s. 309–320
 • Duma P., Furmanek M., Latocha A., Łuczak A., Piekalski J., 2019, Historyczny krajobraz kulturowy subregionu zachodnich Sudetów. Uwagi o metodzie badań, Archaeologia Historica Polona, 27, 51–72

 • Duma P., Latocha A., Łuczak A. Piekalski J., 2020, Stone Walls as a Characteristic Feature of the Cultural Landscape of the Izera Mountains, southwestern Poland, International Journal of Historical Archaeology, 24, s. 22–43

 • Duma P., Latocha A., Łuczak A., Piekalski J., 2020, Rekonstrukcja granic własności i granic pól, [w:] J. Piekalski (red.), Historyczny krajobraz kulturowy zachodnich Sudetów. Wstęp do badań, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Art Service Dobrowolski Młyńczyk Sp. J., Jelenia Góra, s. 365–394.

 • Grochowska A., 2013, Murale symbolem rewitalizacji czy gentryfikacji? Przykład Wrocławia, [w:] Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście Procesy gentryfikacji w mieście. Część I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 149–158
 • Grochowska A., 2015, Zagrożenia i konflikty w zakresie zagospodarowania przestrzennego na terenie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich, [w:] Brol R., Raszkowski A., Sztando A. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 391, s. 147–155
 • Grochowska A., 2016, Konflikty przestrzenne w planowaniu przestrzennym obszarów metropolitalnych na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 38, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • Jurkowski, W., 2018, Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na przykładzie Zakładów Radiowych „Diora” w Dzierżoniowie, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(3), s. 174–185. 
 • Kołodziejczyk K., 2012, Krajobrazy winiarskie południowych Moraw a oferta szlaków turystycznych, [w:] Łach J., Zaręba A. (red.), Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie. Studia krajobrazowe tom 3, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 123–142
 • Kołodziejczyk K., 2012, Wyposażenie i wizerunek przystanków Tramwaju Plus we Wrocławiu, Transport Miejski i Regionalny, 10/2012, s. 28–34
 • Kołodziejczyk K., 2012, Funkcjonalność przystanków linii Tramwaju Plus we Wrocławiu, Transport Miejski i Regionalny, 9/2012, s. 27–34
 • Kołodziejczyk K., 2013, Niefortunne rozwiązania toponomastyczne na przykładzie nazw ulic i placów Wrocławia, Onomastica, LVII, s. 185–204
 • Kołodziejczyk K., 2014, Gdzie się podział plac Słoneczny? – czyli o ideologizacji przestrzeni publicznej Wrocławia, [w:] Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A. (red.), Studia krajobrazowe t. 4A, Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia teoretyczne i humanistyczne, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 185–202
 • Kołodziejczyk K., 2015, Zmiany nazw dróg i ścieżek na ziemi kłodzkiej po II wojnie światowej jako przykład dehumanizacji krajobrazu, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 29, s. 53–70
 • Kołodziejczyk K., 2020, Propozycja metody oceny atrakcyjności turystycznej pieszych szlaków turystycznych na przykładzie sieci szlaków czeskiej części Gór Złotych, [w:] Marek A. (red.), Ziemia kłodzka w kulturze, architekturze, przyrodzie, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin, s. 306–340. 
 • Kołodziejczyk K., 2020, The Negative Impact of Hiking on the Mountain Environment – the Position of Polish Scientists by Comparison with the Global Literature, Folia Turistica, 55, s. 85–115, DOI: 10.5604/01.3001.0014.2420
 • Kołodziejczyk K., 2022, Dušan Jurkovič i jego dzieła w kontekście rozwoju produktu turystyki biograficznej. Turystyka Kulturowa, 2(123), s. 48–112.
 • Kołodziejczyk K., Szmytkie R., 2016, Zmiany nazw geograficznych na ziemi kłodzkiej po II wojnie światowej, Onomastica, R. LX, s. 361–410
 • Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A. (red.), 2014, Studia krajobrazowe. Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia analityczne
 • Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A. (red.), 2014, Studia krajobrazowe. Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia teoretyczne i humanistyczne
 • Królikowska K., Latocha A., Synowiec G., Jakóbczyński R., 2001, Kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo Parku Krajobrazowego „Chełmy” jako efekt współoddziaływania człowieka i środowiska, Problemy Ekologii Krajobrazu t. 9, s. 89–95
 • Krzemińska A., Zaręba A., Małecka K., Chylińska D., 2011, Park im. Jana Trzeciego Sobieskiego w Wałbrzychu. Zielone serce miasta. Studium zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo PWSZ im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych
 • Krzemińska A., Zaręba A., Grochowska A., 2008, Przemijające krajobrazy - przykościelne cmentarze Gminy Międzylesie. Współczesne Problemy Architektury Krajobrazu 1, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • Latocha A., 2000, Szkocja - krajobraz naturalny czy antropogeniczny? [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, t. I, red. M. Rzętała, Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ nr 6, Sosnowiec, s. 37–40
 • Latocha A., 2001, Powulkaniczne krajobrazy północno-zachodniej części Wysp Brytyjskich, Wszechświat t. 102, nr 7-9, s. 174–179
 • Latocha A., 2003, Krajobraz kulturowy Irlandii, [w:] Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, red. E. Orłowska, J. Klementowski, wyd. PTG-Wrocław, s. 109–117
 • Latocha A., 2003, L. Head - Cultural landscapes and environmental change (recenzja), Czasopismo Geograficzne 74(4), s. 388–390Łach J., 2016, Rola wyróżników i wyznaczników krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w określeniu wyspowego charakteru Beskidu Małego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr. 33, s.39-52.
 • Latocha A., 2005, Rozwój krajobrazu Sudetów Kłodzkich w czasach historycznych, [w:] Struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu. Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania geokompleksów naturalnych i zurbanizowanych, red. A. Szponar, S. Horska-Schwarz, Wrocław, s.140–151
 • Latocha A., 2007, Krajobrazowe uwarunkowania potencjału turystycznego Ziemi Kłodzkiej, [w:] Zrównoważony rozwój obszarów górskich, publikacja w ramach projektu FAO „Sustainable Mountain Development TCP/POL/3004(A), wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa, s. 11–14
 • Latocha A., 2008, Wybrane problemy ochrony i użytkowania krajobrazu kulturowego, [w:] Krajobrazy Polski - nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na przykładzie opolskich parków krajobrazowych, Wyd. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Góra św. Anny, s. 48–53
 • Latocha A., 2009, Zmiany krajobrazu wiejskiego w Sudetach w okresie powojennym, [w:] Z. Kuriata (red.), Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 12, Sosnowiec, s. 130–139
 • Latocha A., 2010, Spatial planning in mountains regions – present trends, threats and opportunities (Sudety Mountains case study), [w:] Mizgajski A., Markuszewska I. (red.), Implementation of Landscape Ecological Knowledge in Practice, The Problems of Landscape Ecology, t. XXVIII, Wyd. Naukowe UAM, s. 55–64
 • Latocha A., 2010, Współczesne zmiany kulturowo-przyrodnicze obszarów pogranicza na przykładzie Sudetów, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XXVI, s. 181–194
 • Latocha A., 2011, Wpływ zmian sieci osadniczej i użytkowania terenu na środowisko przyrodnicze Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego (wybrane przykłady), [w:] P. Śnigucki, P. Krajewski (red.), Konferencja Naukowa z okazji 30. rocznicy utworzenia Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, s. 94–104.
 • Latocha A., 2011, Contemporary landscape of depopulated areas as a mosaic of relict and active landscape features (Stołowe Mts case study), The Problems of Landscape Ecology, v. XXX, s. 309–316
 • Latocha A., 2012, Changes in the rural landscape of the Polish Sudety Mountains in the post-war period, Geographia Polonica, vol. 85, Issue 4, s. 13–21
 • Latocha A., 20122016, cykl Śladami dawnego osadnictwa w Sudetach, „Sudety”; do tej pory ukazało się 31 odcinków w serii
 • Latocha A., 2014, Śladami przeszłości - czytanie krajobrazu kulturowego Ziemi Kłodzkiej, [w:] Studia krajobrazowe. T. 4B „Krajobraz jako nośnik idei: ujęcia analityczne”, red.: Krzysztof Kołodziejczyk, Dagmara Chylińska, Anna Zaręba, Wyd. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 159–172
 • Latocha A., 2015, Już nie ma dawnych łąk, [w:] J. Sikora (red.), Wielka Księga Narwiańska,
  wyd. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze 'Stopka', Łomża, s.  343–351
 • Latocha A., 2015, Past human activities recorded in the landscape. A case study from the Glenveagh National Park, Ireland, Landscape Research, 40, 3, s. 338–358
 • Latocha A., 2015, Recovering the lost landscapes of abandoned villages in the Sudetes Mountains, southwest Poland, [w:] V. Ivanišević, T. Veljanovski, D. Cowley, G. Kiarszys, I. Bugarski (red.), Recovering lost landscapes, Institute of Archaeology, Monographs vol. 58, Aerial Archaeology Research Group Occasional Publication no. 6, Belgrad, s. 45–56
 • Latocha A., 2016, Programy rolnośrodowiskowe a zmiany krajobrazu w Sudetach (na przykładzie powiatu kłodzkiego), Problemy Ekologii Krajobrazu. Dynamika zmian w krajobrazie, t. XLIII, s. 43–52
 • Latocha A., 2018, Świdnica: fascynujący świat detalu, Przystanek Dolny Śląsk, 1/2018, s. 81–99.

 • Latocha A., 2020, Modern transformation of deserted settlements in the Sudetes Mountains, SW Poland, GeoScape 14(2), s. 80–95.

 • Latocha A., 2020, Śladami przeszłości, Przystanek Dolny Śląsk, 2(27)/2020, s. 34–59.

 • Latocha A., 2021, Krajobraz kulturowy Gór Stołowych. Wędrówki w czasie i w terenie, wyd. PNGS, Kudowa-Zdrój i Oficyna Wydawnicza Forest, Ławki 136 s.
 • Latocha A., Migoń P., 2018, Geneza i przemiany krajobrazu kulturowego Gór Stołowych, [w:] C. Kabała (red.), Góry Stołowe. Przyroda i ludzie, PNGS, Kudowa-Zdrój, s.47–61.

 • Latocha A., Reczyńska K., Gradowski T., Świerkosz K., 2018, Landscape memory in abandoned areas – physical and ecological perspectives (Central European mountains case study), Landscape Research, DOI: 10.1080/01426397.2018.1493446.
 • Latocha A., Reczyńska K., Gradowski T, Świerkosz K., 2019, Landscape memory in abandoned areas – physical and ecological perspectives (Central European mountains case study), Landscape Research, 44, s. 600 –613.

 • Latocha A., Reczyńska K., Świerkosz K., Gradowski T., 2021, Geomorfologiczna i ekologiczna trwałość śladów dawnego osadnictwa na przykładzie wsi Karpno w Górach Złotych (Sudety Wschodnie), Przyroda Sudetów, 23, s. 222-240
 • Latocha A., Roszczewska M., 2011, Zmiany krajobrazu na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych w ostatnich stu latach, Przyroda Sudetów, t. 14, s. 125–140
 • Latocha A., Staffa M., Przerwa T., Podruczny T., 2008, Krajobraz walorem turystycznym ziemi kłodzkiej, Agencja Rozwoju Regionalnego 'Agroreg' S.A., Nowa Ruda
 • Latocha A., Synowiec G., 2007, Comparison of the sandstone landscapes of the Stolowe and Bystrzyckie Mountains, Sudetes, SW Poland,  [w:] Sandstone Landscapes,H. Härtel, V. Cílek, T. Herben, A. Jackson, R. Williams (eds), Academia, Praha, s. 56–61
 • Łach J., 2009, Wykorzystanie walorów krajoznawczych Przedgórza Sudeckiego na potrzeby rozwoju turystyki kulturowej na przykładzie Wzgórz Strzelińskich, [w:] Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, red. K. Widawski, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 9, str. 83-93, Wrocław.
 • Łach J., 2010, Wartości kulturowe i kierunki przemian doliny Jedlicy w Karkonoszach Wschodnich, [w:] Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 13, s. 88-101, Sosnowiec.
 • Łach J., 2010, Kamienne szopy pasterskie jako ginący element krajobrazu Beskidu Małego, Czasopismo Wyd. Wierchy, T.76, Kraków.
 • Łach J., 2011, Kamienne szopy pasterskie jako ginący element krajobrazu Beskidu Małego, Czasopismo Naukowe Kultura i historia, nr 19.
 • Łach J., 2012, Symbolika kultury materialnej wsi dolnośląskiej na przykładzie Borka Strzelińskiego, jej wartość i zmiany, [w:] Studia krajobrazowe, Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, Praca zbiorowa pod red. Łach J., Zaręba A., Wyd. Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Łach J., Bojko I., 2022, Protecting the Identity of Sheep-Farming Landscapes in the Outer Carpathians: A Typology, Delimitation, and Interpretation, Landscape Jrnl. 41, s. 39–58
 • Łach J., Chylińska D., Rogowski M., Kołodziejczyk K., 2011, Studium krajobrazowo-turystyczne Gór Opawskich w granicach gminy miejsko-wiejskiej Głuchołazy dla celów zagospodarowania przestrzeni turystycznej, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław – Głuchołazy, ss. 492 (maszynopis).
 • Łach J., Krzemińska A., Widawski K., Zaręba A., 2022, The role of the Protestant legacy in shaping Lower Silesian cultural heritage as exemplified by the refuge church in Borek Strzeliński (Großburg), Museology and Cultural Heritage, Vol.10, 1/2022. 

 • Łach J., Musiał M., 2015, Przeszłość i znaczenie tradycji dla współczesnego oblicza kulturowego góralszczyzny Beskidu Małego – zapis w krajobrazie, Wyd. Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, IGRR Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2015.
 • Łach J., Rogowski M., 2010, Kierunki transformacji krajobrazowej Dolnego Śląska – ginące czy nowe typy krajobrazu?, [w:] Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy pod. red. Chylińska D., Łach J., Wyd. Zakład geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 364s, s.51-61.
 • Łach J., Rogowski M., 2011, Wartość walorów krajobrazowych gminy Głuchołazy dla rozwoju turystyki, Materiały pokonferencyjne konferencji Transgraniczny potencjał turystyczny Gór Opawskich, Wyd. Kwadrat Group dla Gminy Głuchołazy, s. 53-63, Głuchołazy.
 • Łach J., Zaręba A. (red.), 2012, Studia krajobrazowe. Krajobrazy zdefiniowane - znaki i symbole w krajobrazie,
 • Łach J., Zaręba A., Kałuża M., 2011, Typologia i ocena krajobrazu pasma Krowiarek, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
 • Migoń P., Latocha A., 2008, Enhancement of cultural landscape by geomorphology. A study of granite parklands in the West Sudetes, SW Poland, Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 31, s. 195–203
 • Migoń P., Latocha, A., 2013, Human Interactions with the Sandstone Landscape of Central Sudetes, Applied Geography, 42, s. 206–216
 • Ojrzyńska H., 2010, Przemiany krajobrazu wsi Bielice w Sudetach Wschodnich, Architektura Krajobrazu 4(27), s.47–57
 • Ojrzyńska H.,  2012, Przemijanie krajobrazu sudeckiej wsi – na przykładzie Gór Bialskich, [w:] Krajobraz dolnośląski kalejdoskopem jest…, red. Mazurski K.R., Politechnika Wrocławska Wydział Architektury, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny Komisja Krajoznawcza, Wyd. Proksenia,s. 107–124
 • Piekalski J., Łuczak A., Duma P., Latocha A., Klír T., Legut-Pintal M., Stolarczyk T., Chorowska M., 2021, Development of the cultural landscape of the mountains and foothills in the Western Sudetes in the pre-industrial period. Adaptation of settlement and economy to natural conditions, Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte – Geographie 38, s. 261–290.

 • Rogowski M., Łach J., 2014, Ocena krajobrazu jako narzędzie unikania konfliktu w jego turystycznym użytkowaniu na przykładzie gminy Głuchołazy, [w:] Krajobraz jako nośnik idei – ujęcia analityczne (red.) Kołodziejczyk K. , Chylińska D., Zaręba A., Studia krajobrazowe T.4B, Wyd. IGRR Uniwersytet Wrocławski, s.237-250, Wrocław.
 • Staffa M., Latocha A., 2009, Wieże i punkty widokowe w krajobrazie ziemi kłodzkiej, Architektura Krajobrazu, 1/2009 (22), s. 33–43
 • Zaręba A., 2013, Koncepcja rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego w Trzebieszowicach, monografia, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski
 • Zaręba A., Chylińska D. (red.), 2008, Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią
 • Zaręba A., Krzemińska A., Grochowska A.,2010,  Przemijające krajobrazy – przykościelne cmentarze gminy Międzylesie. Współczesne problemy architektury krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Monografie LXVIII